نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

اهداف، ساختار و موازین فعالیت سازمانی "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا"

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

سند حاضر به عنوان یک سند پایه ای تدارک کمونیستی به تصویب شرکت کنندگان در کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر رسیده است.


اهداف، ساختار و موازین فعالیت سازمانی "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا"

الف: اهداف

1-      "تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا"  (از این پس: تدارک کمونیستی) تجمع داوطلبانه ای از فعالین کمونیست در خارج از کشور ایران است که با هدف مبارزه برای تدارک ایدئولوژیک و سیاسی تشکیل حزب کمونیستی طبقه کارگر در ایران تشکیل شده است. برای دستیابی به این هدف تدارک کمونیستی:

a.       در جهت پاسخگوئی به مصافهای ایدئولوژیک و سیاسی پرولتاریای کمونیست مبارزه خواهد کرد،

b.      برای گسترش روابط بین المللی کمونیستی و ورود به تبادل نظر با احزاب و گروهبندیهای کمونیستی درون جنبش کارگری تلاش خواهد نمود،

c.       در حد توان خود در جهت تقویت گامهای عملی در تقویت همبستگی بین المللی در حمایت از مبارزات کارگران کشورهای دیگر تلاش خواهد نمود،

d.      با تقویت تبادل نظر، امکانات و تجارب خویش را برای ایجاد ساختارهای پایه ای کمونیستی در داخل ایران با هدف مشترک سازمانیابی کمونیستی طبقۀ کارگر در ایران در اختیار فعالین این جنبش قرار خواهد داد.

e.      با تشکیل حزب کمونیستی طبقۀ کارگر در ایران، تدارک کمونیستی به عنوان تشکلی مستقل به حیات خود خاتمه داده و با اعلام انحلال خویش، تصمیمگیری دربارۀ آینده تدارک کمونیستی را به حزب کمونیستی طبقۀ کارگر واگذار خواهد نمود.

ب: ساختار

1-      کنفرانس اعضاء بالاترین مرجع تصمیم گیری در تدارک کمونیستی خواهد بود.

2-      اسناد پایه ای تدارک کمونیستی، در هر کنفرانس مجددا به رأی اعضاء شرکت کننده گذاشته خواهند شد و در صورت لزوم تغییرات لازم در آنها به عمل خواهد آمد.

3-      کنفرانس اعضاء تدارک کمونیستی حداقل یک بار در سال تشکیل می گردد.

4-      سایت امید ارگان رسمی تدارک کمونیستی و سایت جنبش کارگری نشریۀ سیاسی-خبری تدارک کمونیستی خواهند بود.

5-      امور سیاسی و تشکیلاتی تدارک کمونیستی در فاصلۀ بین دو کنفرانس، توسط هیأت هماهنگی متشکل از هیأت تحریریۀ امید و سردبیر سایت جنبش کارگری و همکاران تحریریه هدایت خواهد شد.

6-      هیأت هماهنگی تدارک کمونیستی، هماهنگی های لازم را برای تبادل نظر اعضاء و تأمین مشارکت آنان در امور تدارک کمونیستی به عمل آورده و در صورت لزوم ترتیبات لازم را برای اعلام مواضع سیاسی تدارک کمونیستی به عمل خواهد آورد.

7-      تصمیم دربارۀ عضویت متقاضیان جدید بر عهدۀ هیأت هماهنگی خواهد بود.

ج: عضویت

عضو تدارک کمونیستی کسی است که

1.      تقاضای عضویت وی مورد تأئید تدارک کمونیستی قرار گرفته باشد،

تبصره: تقاضای عضویت رسما و با درخواست فرم عضویت و ارسال آن به عمل می آید

2.      کلیت اهداف مندرج در بیانیه اعلام موجودیت  آن را قبول داشته باشد

3.      به طور منظم حق عضویت بپردازد

تبصره: این مبلغ معادل حداقل 30 و حداکثر 50 یورو است.

4.      متعهد به فعالیت منظم در عرصۀ تعریف شده ای از فعالیت کمونیستی باشد.

5.      آمادگی اصولی خویش برای اعزام به ایران و انجام مأموریت سازمانی را اعلام کرده باشد.

تبصره 1: کارفرمایان، کسانی که از قبل نیروی کار دیگران زندگی می کنند (سهامداران، دلالان، مدیران بنگاههای سرمایه داری خصوصی و دولتی، مالکین مستغلات اجاره ای و مشاغل مشابه) نمی توانند به عضویت تدارک کمونیستی درآیند.

تبصرۀ 2: اعضای سازمانهای سیاسی دیگر و همچنین اعضای تشکلهای فرهنگی و هنری و اجتماعی دیگری که اهدافشان متناقض با اهداف تدارک کمونیستی باشند، نمی توانند به عضویت تدارک کمونیستی درآیند. عضویت دوگانه تنها در صورت تصویب تدارک کمونیستی و یا نهاد مسئول مربوطه مجاز است.

تبصرۀ 3: همکاران مبلغ رسانه های بورژوائی – اعم از حکومتی و اپوزیسیونی و رسانه های دول سرمایه داری - به عضویت پذیرفته نمی شوند.

تبصرۀ 4: تدارک کمونیستی ضمن استقبال از، و تلاش برای تقویت هر گونه اقدام برای سازمانیابی کمونیستی در داخل کشور، خود از داخل کشور به عضو گیری نمی پردازد.

سند حاضر به عنوان یک سند پایه ای تدارک کمونیستی به تصویب شرکت کنندگان در کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر رسیده است.

شرکت کنندگان در کنفرانس کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر

فروردین 1393 – آوریل 2014

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر