1 Comment
نخست: چرا کارگران باید قدرت را به دست بگیرند. دوم: بر کدام نیروها باید غلبه کنند؟ سوم: آرایش امروزشان چگونه است؟ چهارم: ملزومات گذار به موقعیت یک طبقه حاکم کدامند؟ پنجم: چگونه باید جامعه را اداره کرد؟
2 Comments
شکافهای تاریخی سر باز می کنند، نظم اجتماعی جهان پسا جنگ سرد فرو می پاشد، صف ها به هم می ریزند، هرج و مرج در آرایش چپ و راست و پرسش همیشگی: کمونیسم در کجای این ماجرا قرار دارد؟
Write a comment
چه چیز سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز کارگر را از سخنرانی های پیشین وی متمایز می کند؟ ربط آن با منشورهای اپوزیسیون چیست؟ با مجادله حاد اقتصادی چطور؟ کمونیسم در کجای این ماجرا قرار دارد؟
Write a comment
پول در نظریه مارکسیستی، گرایش کاهش ارزش کالاها در نتیجه بهبود بارآوری کار و افزایش ناشی از تورم در نتیجه ورود اعتبار به مثابه سرمایه فیکتیو، تجربه جمهوری وایمار، تورم در سطح جهانی، مباحثه دو طیف درون نظام درباره افزایش نرخ ارز و قیمت انرژی یا افزایش نقدینگی به مثابه ریشه‌های تورم، معضل نظام جمهوری اسلامی در فرم و محتوای…
Write a comment
مشاهداتی درباره روندهای پایه ای تکوین بحران بانکی کنونی در آمریکا و اروپا، تمایزات آن با بحران مالی سالهای 2008-2009، مبارزه درون طبقه حاکمه بر سر آرایش آتی بازسازی سرمایه داری در غرب، تحول به سوی اقتصاد جنگی
3 Comments
ناتو در سراشیبی سقوط، زوال سریع السیر حیرت انگیز امپراطوری طلایه دار نظم سرمایه داری در غرب و باز شدن افقهای مبارزه طبقاتی، شانس تاریخی تازه ای برای عروج کمونیسم در ایران
Write a comment
گفتاری در زمینه موقعیت کنونی کمونیسم در جهان امروز و در ایران؛ رابطه بین استراتژی، تاکتیک و سازماندهی؛ توانائی ها و ضعفهای اساس جریان کمونیستی؛ اهداف بلاواسطه و درازمدت و روشهای دستیابی به آنها
Write a comment
انگلس درباره جنگاوری مدرن به طور کلی و جنگ انقلابی به طور ویژه، ارتش توده ای و ارتش حرفه ای، مجادلات بر سر استراتژی جنگی در شوروی پس از انقلاب اکتبر، ارتش سرخ و جنگ دوم جهانی، سرمایه داری پسین و تغییر ساختار ارتش، جنگ اوکراین به مثابه تبلور تضادهای بورژوازی در عرصه جنگاوری، انقلابات رنگی به مثابه نوعی از…
Write a comment
ضرورت طرح بحث، جنگ و ارتش در گذر تاریخ، توسیدید و جنگهای پلوپنزی، تاکتیک و استراتژی نزد سون تسه، جنگ در دوران فئودالیسم، عروج بورژوازی و انقلاب در جنگاوری با ظهور ناپلئون، کلاوزویتز درباره جنگ
Write a comment
قسمت دوم: اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک، وحدت و تضاد درون بلوک امپریالیستی، چشم اندازهای جدال بین روسیه و غرب، سرنوشت اوکراین و اروپا
Write a comment
قسمت اول-تشدید پروپاگاند سیاسی و جنگ روانی در غرب همزمان با واقعیتهای میدانی متفاوت در اوکراین، توازن قدرj بین طرفین جدال، روسیه از یک سو و ناتو از سوی دیگر، مصاحبه سران ارتش اوکراین در نشریه اکونومیست
1 Comment
از دولتهای ملی قرون نوزده و بیست تا مینی دولتهای پسا جنگ سرد، مینی دولتها و امپراطوری ها. مسأله ملی، ژئوپلیتیک و آینده دولت در پرتو جهانی شدن سرمایه به طور کلی و چشم انداز دولت خاورمیانه سوسیالیستی به طور ویژه
1 Comment
چرا ایران کنونی حلقه ضعیفی در تحولات ژئوپلیتیک جهانی است، کارکرد جامعه مدنی و ساختار طبقاتی و آرایش نیروها در ایران در تعیین جایگاه ایران در نظم آتی، محدودیتهای بنیادی انباشت سرمایه و ورود به دورانی از رونق پایدار در نظم جهانی آینده ...
Write a comment
جهان در تلاطم است و ایران در هرج و مرج فرو می رود. ریشه های این تلاطم در کجاست؟ چرا نبرد اوکراین در حال تبدیل شدن به تهدیدی بلاواسطه برای جهان است؟ چرا بریتانیای کبیر سابق در یک سال سه نخست وزیر عوض می کند؟ چرا وحدت جهان غرب وحدتی شکننده و تضادهای درونی آن تضادهائی انفجاری اند؟ و چرا…
2 Comments
نظریه "شکست استراتژیک" روسیه بر کدام فاکتها متکی است؟ مدافعان و منتقدان و دلایل گسترش آن؛ تشابهات وقایع خارکف با واقعه حمله به عین الاسد و سرنگونی هواپیمای اوکرائینی پس از آن؛ یک بار دیگر در باره ابعاد تاریخی-جهانی جنگ و ناتوانی ژورنالیسم انتقادی در درک اهمیت تأثیر آن بر تحولات نظامی میدانی؛ و باز هم یک ارزیابی از واقعه…
Write a comment
یک بار دیگر درباره روند جدال دورانساز جهانی؛ ریشه های آن؛ چشم اندازهای آن؛ ناتوانی تفاسیر رسمی و تعابیر آلترناتیو مبتنی بر ژئوپلیتیک و سرمایه داری کازینوئی در توضیح وقایع؛ و باز هم در تمایز انتقاد کمونیستی با روایتهای انتقادی دیگر و مدخلی بر چه باید کرد.
1 Comment
یک بار دیگر درباره روند جدال دورانساز جهانی؛ ریشه های آن؛ چشم اندازهای آن؛ ناتوانی تفاسیر رسمی و تعابیر آلترناتیو مبتنی بر ژئوپلیتیک و سرمایه داری کازینوئی در توضیح وقایع؛ و باز هم در تمایز انتقاد کمونیستی با روایتهای انتقادی دیگر و مدخلی بر چه باید کرد.
Write a comment
گره کور آموزش طبقاتی: درباره رابطه علم با تولید به طور کلی و انباشت سرمایه به طور ویژه، تغییر در ساختار مدارس در ایران به تناسب نیازهای انباشت، مدرسه خصوصی، مدرسه دولتی، سمپاد، کار کودکان و آموزش، ضرورت بازبینی و بسط  انتقاد کمونیستی و رفع نارسائی های بیانیه "کارگران و کمونیستها و جنبشهای مطالباتی جاری"
Write a comment
پایان «مرد داوس» و ژئوپلیتیک نوین جهانی، پایان مفهوم پست مدرن «مرکز سیاست»، بازگشت قطبهای چپ و راست به عرصه سیاست، فروپاشی بنیانهای اعتقادی بازار آزادی، دوگانه سرمایه داری تولیدی و سرمایه داری رانتی
3 Comments
رنسانس کمونیسم (بخش دوم) بازسازی سرمایه داری یا انقلاب اجتماعی، جنگ و انقلاب، سازمان کار و آرایش طبقاتی بلوکهای متخاصم، امتداد نبردهای کهنه و سر بر آوردن نبردهای نو، بورژوازی ایران و بازار جهانی، دگردیسی تاریخی کمونیسم در ایران، ما و لحظه کنونی
Write a comment
ابعاد تاریخی نبرد اوکراین، تجدید آرایش نظام اقتصادی و مالی جهانی، محدودیتهای تاریخی بدیل های رقیب در سرمایه داری، سازمان کار و آرایش طبقاتی بلوکهای متخاصم، امتداد نبردهای کهنه و سر بر آوردن نبردهای نو، بورژوازی ایران و بازار جهانی، دگردیسی تاریخی کمونیسم در ایران، ما و لحظه کنونی
Write a comment
تمایز میان سیاست رسمی و سیاست عملی جمهوری اسلامی نسبت به وقایع اوکراین، مردم سالاری اسلامی به مثابه ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی متناظر با دوران پسا جنگ سردی؛ نبرد اوکراین، آغاز تقابل علنی روسیه و غرب و ناتوانی ایدئولوژیک مردم سالاری اسلامی در مواجهه با واقعیتهای نوین.
1 Comment
بحثی درباره نشانه‌های رویکرد حمایت از غرب در جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف. از بازتاب رسانه ای وقایع اوکراین تا برجام و واقع گرائی دیپلماتیک در مناسبات بین الملل.
Write a comment
نبرد اوکراین چگونه جهان را تغییر خواهد داد؟ کدام آرایش و سازمان مالی بر مناسبات بین المللی حاکم خواهد شد؟ چرا بلوک ترانس آتلانتیک تاکنون مسلط بر سرمایه داری جهانی شدیدترین ضربات را خواهد خورد؟
1 Comment
حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت، قوانین بین المللی و نظمی که در حال تغییر پایه ای است. تغییرات پایه ای در نظام پولی و مالی جهانی و تلاطمهای سنگین پیش رو.
1 Comment
نگاهی به استراتژی نظامی روسیه و توازن قوا در میدان نبرد و آرایش سیاسی دول متخاصم، تأثیر وقایع اوکراین بر بازار جهانی، تضعیف موقعیت دلار و گرایش روسیه به سمت دلارزدائی، فضای اختناق در غرب، اوکراین فاشیستی در دفاع از جهان آزاد و قرابت تاریخی لیبرالیسم و فاشیسم
Write a comment
درباره اهمیت تاریخی-جهانی جدال بین روسیه و غرب، توازن نیروها در میدان نبرد در لحظه کنونی، ناتوانی بورژوازی ایران در حضور در میدان بزرگ جهانی و پایان امکان مانور بورژوازی ترکیه بر متن شکافها.
1 Comment
حمله روسیه به اوکراین، افلاس ناتو و غرب و تنفس مصنوعی چپ: چپ چگونه کمر همت به نجات دولت مترسکی لیبرال فاشیستی اوکراین و اربابان آن می بندد.
Write a comment
چرخش پر شتاب و دراماتیک در ژئوپلیتیک جهانی: به رسمیت شناختن جمهوریهای دنباس، از همراهی با اروپا تا کنار گذاشتن اروپا، از تاکتیک تخلیه دنباس تا به رسمیت شناختن جمهوریها، دلایل گذار از دیپلماسی مخفی به دیپلماسی علنی، زمینه‌ها و عواقب
Write a comment
درباره اقتصاد سیاسی جنگ، از زمینه های مادی تشدید تضادهای سرمایه داری، از افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و کاهش نرخ سود تا حجم عظیم سرمایه موهومی و تورم و نرخ بهره تا وجوه ایدئولوژیک منازعات
Write a comment
از لیبرالیسم آشکار تا سانتیمانتالیسم لیبرالی عدالت طلبانه، تحول در ارتش بر بستر تکامل دولت بورژوائی، ارتش همگانی نابسامان و ارتش مؤثر مزدوران، سوسیالیسم و ارتش.
صفحه1 از3

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر