Write a comment
پایان «مرد داوس» و ژئوپلیتیک نوین جهانی، پایان مفهوم پست مدرن «مرکز سیاست»، بازگشت قطبهای چپ و راست به عرصه سیاست، فروپاشی بنیانهای اعتقادی بازار آزادی، دوگانه سرمایه داری تولیدی و سرمایه داری رانتی
3 Comments
رنسانس کمونیسم (بخش دوم) بازسازی سرمایه داری یا انقلاب اجتماعی، جنگ و انقلاب، سازمان کار و آرایش طبقاتی بلوکهای متخاصم، امتداد نبردهای کهنه و سر بر آوردن نبردهای نو، بورژوازی ایران و بازار جهانی، دگردیسی تاریخی کمونیسم در ایران، ما و لحظه کنونی
Write a comment
ابعاد تاریخی نبرد اوکراین، تجدید آرایش نظام اقتصادی و مالی جهانی، محدودیتهای تاریخی بدیل های رقیب در سرمایه داری، سازمان کار و آرایش طبقاتی بلوکهای متخاصم، امتداد نبردهای کهنه و سر بر آوردن نبردهای نو، بورژوازی ایران و بازار جهانی، دگردیسی تاریخی کمونیسم در ایران، ما و لحظه کنونی
Write a comment
تمایز میان سیاست رسمی و سیاست عملی جمهوری اسلامی نسبت به وقایع اوکراین، مردم سالاری اسلامی به مثابه ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی متناظر با دوران پسا جنگ سردی؛ نبرد اوکراین، آغاز تقابل علنی روسیه و غرب و ناتوانی ایدئولوژیک مردم سالاری اسلامی در مواجهه با واقعیتهای نوین.
1 Comment
بحثی درباره نشانه‌های رویکرد حمایت از غرب در جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف. از بازتاب رسانه ای وقایع اوکراین تا برجام و واقع گرائی دیپلماتیک در مناسبات بین الملل.
Write a comment
نبرد اوکراین چگونه جهان را تغییر خواهد داد؟ کدام آرایش و سازمان مالی بر مناسبات بین المللی حاکم خواهد شد؟ چرا بلوک ترانس آتلانتیک تاکنون مسلط بر سرمایه داری جهانی شدیدترین ضربات را خواهد خورد؟
1 Comment
حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت، قوانین بین المللی و نظمی که در حال تغییر پایه ای است. تغییرات پایه ای در نظام پولی و مالی جهانی و تلاطمهای سنگین پیش رو.
1 Comment
نگاهی به استراتژی نظامی روسیه و توازن قوا در میدان نبرد و آرایش سیاسی دول متخاصم، تأثیر وقایع اوکراین بر بازار جهانی، تضعیف موقعیت دلار و گرایش روسیه به سمت دلارزدائی، فضای اختناق در غرب، اوکراین فاشیستی در دفاع از جهان آزاد و قرابت تاریخی لیبرالیسم و فاشیسم
Write a comment
درباره اهمیت تاریخی-جهانی جدال بین روسیه و غرب، توازن نیروها در میدان نبرد در لحظه کنونی، ناتوانی بورژوازی ایران در حضور در میدان بزرگ جهانی و پایان امکان مانور بورژوازی ترکیه بر متن شکافها.
1 Comment
حمله روسیه به اوکراین، افلاس ناتو و غرب و تنفس مصنوعی چپ: چپ چگونه کمر همت به نجات دولت مترسکی لیبرال فاشیستی اوکراین و اربابان آن می بندد.
Write a comment
چرخش پر شتاب و دراماتیک در ژئوپلیتیک جهانی: به رسمیت شناختن جمهوریهای دنباس، از همراهی با اروپا تا کنار گذاشتن اروپا، از تاکتیک تخلیه دنباس تا به رسمیت شناختن جمهوریها، دلایل گذار از دیپلماسی مخفی به دیپلماسی علنی، زمینه‌ها و عواقب
Write a comment
درباره اقتصاد سیاسی جنگ، از زمینه های مادی تشدید تضادهای سرمایه داری، از افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و کاهش نرخ سود تا حجم عظیم سرمایه موهومی و تورم و نرخ بهره تا وجوه ایدئولوژیک منازعات
Write a comment
از لیبرالیسم آشکار تا سانتیمانتالیسم لیبرالی عدالت طلبانه، تحول در ارتش بر بستر تکامل دولت بورژوائی، ارتش همگانی نابسامان و ارتش مؤثر مزدوران، سوسیالیسم و ارتش.
Write a comment
شکاف بی سابقه در اردوی ناتو، تمرد و سرکشی دول کوچک ناتو از فرامین آمریکا، توازن قوای نظامی و شکاف سیاسی، وجه ایدئولوژیک تحولات کنونی، رویزیونیسم تاریخی و آنتی کمونیسم نهفته در روس ستیزی به مثابه ادامه جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی
Write a comment
آیا می‌توان از زوال غرب سخن گفت؟ زوال غرب یا زوال آمریکا؟ کدام یک؟ آیا قدرت هژمون جهانی برای دوره ای طولانی جایگزین می شود؟ چگونه غرب توانست سرمایه داری را از دل بزرگترین مخاطرات نجات دهد؟ آیا جهان مولتی پولار با قدرت هژمونیک چین و روسیه می‌تواند تداوم حیات نظم سرمایه داری را تضمین کند؟
1 Comment
چرا تکرار صف بندی ها و مباحث جنگ سوریه و کودتای اوکراین کافی نیست؟ چگونه ناکارآمدی کلیشه های تحلیلی تاکنونی آشکار می شود؟ کدام نیروهای اجتماعی درونی و کدام نیروهای برونی تحولات قزاقستان را رقم زدند؟  تأثیر تحولات بر بلوک بندی های اوراسیا و ترانس آتلانتیک چه خواهد بود؟ چپ در کجا ایستاده است؟
Write a comment
مبارزه درون طبقاتی بورژوازی، ایران از شیزوفرنی تا سادو مازوخیسم و از بلاهتهای اجتناب ناپذیر پوزیسیون و اپوزیسیون
Write a comment
آیا یک انقلاب رنگی در قزاقستان سازمان یافته است؟ یا جنبشی دمکراتیک در جریان است؟ وقایع و کلیشه هائی که دیگر پاسخگو نیستند.
1 Comment
از شیفتگی به غرب تا نگاه به شرق، گفتاری در باب موج در حال عروج تحول در فلسفۀ تاریخ، هنر، سیاست و ایدئولوژی در طبقه حاکم و جابجائی آرایش قوا در پوزیسیون و اپوزیسیون
Write a comment
گفتاری درباره اولتیماتوم روسیه به آمریکا و ناتو؛ زلزله در ژئوپلیتیک جهانی؛ چرا و چگونه جهان به این لحظه رسید و چگونه از آن خارج خواهد شد؟ نقش و موقعیت آینده بازیکنان سیاست بین المللی چه خواهد بود؟
Write a comment
از شیفتگی به غرب تا نگاه به شرق، گفتاری در باب موج در حال عروج تحول در فلسفۀ تاریخ، هنر، سیاست و ایدئولوژی در طبقه حاکم و جابجائی آرایش قوا در پوزیسیون و اپوزیسیون
Write a comment
گفتاری پیرامون امکانات و محدودیتهای بازیگران ژئوپلیتیک جهانی در نقطه عطفی تاریخی، کنش و واکنش بلوکهای قدرت جهانی و منطقه ای در پرتو تجدید آرایش خاورمیانه، وقایع اوکراین و جدال بر سر تایوان
Write a comment
بحران آب، خیزش کشاورزان و هیاهوی براندازان: طبیعت، دولت و انباشت سرمایه
Write a comment
جبهه اوکراین، اروپای درمانده، آمریکای دهان چاک و خطر جنگی مهیب: لحظه رویارویی با واقعیات سخت و دردناک زمینی برای سروران تاکنونی جهان
Write a comment
نبرد در قفقاز و اوکراین به کدام سو می رود؟ چه چیز در انتظار قدرتهای منطقه ای و جهانی است؟   ظرفیتها و امکانات بازیگران اصلی صحنه نمایش کدامند؟ با کدام استراتژی ها و کدام ائتلافها؟
Write a comment
از تکانه های عمیق ژئوپلیتیک و افول و عروج قدرتها و مرزهای لرزان جنگ و صلح
3 Comments
گفتاری در زمینه ابعاد تاریخی تحول جاری در افغانستان، افول آمریکا یا افول غرب و سرنوشت جهان سرمایه داری پس از پایان سرکردگی غرب.
1 Comment
گفتگو با وحید صمدی پیرامون ابعاد، نحوه و دلایل کشتار وسیح زندانیان سیاسی در سال 67. بخش پایانی گفتگو: نادرستی دلایل مطروحه از سوی اپوزیسیون بورژوائی، کدام اهداف از اعدامها تعقیب می شد؟
Write a comment
گفتگو با وحید صمدی در مورد علتهای وقوع کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367: بخش دوم، اعدام چپ ها
3 Comments
گفتگو با وحید صمدی از بازماندگان کشتار 67، شاهدی از درون اوین و گوهر دشت، درباره چگونگی، ابعاد و دلایل اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 1367
2 Comments
گفتاری در باب اهمیت تاریخی-جهانی تحولات افغانستان، نقش غرب و آمریکا در سرمایه داری جهانی و چشم اندازهای تیره افول اقتدار آمریکا برای کل سرمایه داری.
صفحه1 از3

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر