Write a comment

کشور آنان، هائیتی، به طور ویژه ای مورد تفقد و رسیدگی ایالات متحده آمریکا قرار داشت و برای دوره ای پس از زلزله سال 2010 حتی با مأموریت ویژه سازمان ملل توسط بنیاد بیل کلینتون سرپرستی نیز می شد. مسائل و مشکلات کوچکی از این دوران سیادت دمکراسی در هائیتی باقی مانده اند که مردم آنجا را به فرار سوق می دهند. مشکلات "کوچکی" از قبیل گرسنگی و عدم دسترسی به دارو.

Write a comment

اول ماه مه را همراه با دوستان، رفقا، خانواده ها، هم محلی ها، همکاران به فرصتی بدل کنیم برای یادآوری آن انتظارات بزرگ و بازگشت رؤیای کمونیسم به جهان واقعی. بدون تلاش برای تحقق آن رؤیا، نظم مرگبار کنونی تغییر نخواهد کرد و بدون تحقق آن رؤیا، در آینده ای نه چندان دور، جهان برای همگان قابل زیست نخواهد بود. همچنان که امروز برای انبوه عظیمی از محرومان قابل زیست نیست.

Write a comment

9 سال از مجازات جولین آسانژ می گذرد. مجازات آسانژ مجازات ژوزنالیسم منتقدی است که زمانی قرار بود وجدان بورژوازی باشد. بورژوازی وجدان خود را به محاکمه می کشد. آسانژ آئینه ای بود در مقابل بورژوازی که چهره واقعی آن را نشان می داد. این آئینه باید در هم شکسته می شد. اکنون دو سال است که او در زندانی امنیتی در انگلستان حبس شده است. این کلیپ نشان می دهد چرا.

1 Comment

بیش از 250 میلیون کارگر و دهقان در روزهای 26 و 27 نوامبر در اعتصاباتی که به فراخوان اتحادیه های کارگری و دهقانی برگزار شده بود شرکت کردند.

Write a comment

خلقی با فرزند خود وداع میگوید. فرزندی برای تمام ستمدیدگان جهان، برای فلسطینیانی که پرچمشان در کنار پیکر بی جان او سخن می گفت، برای کودکان ونزوئلا و کوبا و بولیوی و زاغه های سووتو و برای توده های کارگر ناپولی. 

Write a comment

دوم مه سالگرد کشتار مردم ادسا در ساختمان اتحادیه کارگری این شهر است. کشتاری در امتداد کشتارهای جنبش رژیم چنجی "میدان" در اوکراین. 

Write a comment

کودتاچیان بولیوی شاید فراموش کرده بودند که بولیوی فقط سرزمین کودتا نیست. سرزمین مقاومت توده ای در برابر کودتاچیان و به خاک مالیدن پوزۀ کودتاچیان نیز هست. 

Write a comment

سرانجام پس از سالها حاکمیت "پوپولیسم"، دمکراسی به بولیوی بازگشت.

Write a comment

 سوسیالیسم یا سرمایه داری؟ کدامیک مسئول وضعیت نابسامان امروز ونزوئلا هستند؟ 

صفحه1 از6

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر