Write a comment

ترتیبات تبادلات ویژه ارزی که در ژوئن و ژوئیه امسال بین بوئنوس آیرس و پکن امضا شد، دولت آرژانتین را قادر ساخت که به پرداخت بهره بسته وام 44 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول ادامه داده و بدین ترتیب از یک نکول دیگر اجتناب کند. در صورتی که میلی موضع سرسختانه خود را در قبال پکن حفظ کند این خط اعتباری ممکن است به خطر بیافتد. دور از ذهن نیست که برای مثال دولتش سرمایه گذاری های کلیدی چین در بخش های استراتژیک را مسدود کند از جمله در واکا موئرتا؛ یک مخزن عظیم گاز و نفت در پاتاگونیا که دومین ذخایر بزرگ گاز شیل جهان و چهارمین ذخایر بزرگ نفت شیل را در خود جای داده است.

Write a comment

بارها شاهد این اتفاق‌ها بودم. همون لحظه یاد اون کارگر مسن کارواش افتادم. صاحبکارش فقط بهش جای خواب داده بود، بدون حقوق. حقوقش پول انعام‌هایی بود که راننده ها بهش می‌دادن. اونم مثل این بچه‌ها از شهر دیگه‌ای اومده بودنمیدونستم چی بگم. به صورتهای خسته شون نگاه میکردم و انگار خودم رو می‌دیدم.

1 Comment

صفوف مبارزه طبقاتی شفاف می شوند: چگونه مناسبات طبقاتی در ژئوپلیتیک بازتاب می یابند. اسرائیل در غزه پیروز نشد. اوکراین با شتاب به سمت اضمحلال سیر می کند. نئوکنسرواتیوهای آمریکا در دشوارترین شرایط قرار می گیرند. لیبرتارین ها در آرژانتین به قدرت می رسند. تعمیق مناسبات سرمایه داری در ایران در پرتو تغییر معادلات جهانی.

Write a comment

گزارش دیده‌بان حقوق بشر خطرناک و مغرضانه است و از روایت صهیونیستی جانبداری میکند. ما از همه میخواهیم تا با این سازمان ارتباط و تعاملی نداشته باشند و به گزارش‌های آن اعتماد نکنند

Write a comment

هم در اسرائیل و هم در اوکراین دولت های ناسیونالیست راست حکومت می کنند و موفق هم شده اند موضوع دگرباشان جنسی را به نفع خود مورد استفاده قرار دهند. ناتوانی جامعه دگرباشان در مرزبندی در مقابل راستها تصادفی نیست، بلکه ریشه در سیاست هویت محوری آنها دارد.

2 Comments

اما رفیق عزیز، برادر گرامی، دوست عزیز آقای سعیدی، مگر همین جماعت زن زندگی آزادی چند روز پس از 7 اکتبر در مراسم ختم داریوش مهرجویی شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» سر ندادند؟ حالا شما انتشار این بیانیه ها را حمایت از فلسطین می دانید؟ یا شاید این نظر شما نیست و با آن موافق نیستید. بسیار خوب، به جای احساساتی شدن و ابراز ناراحتی و اندوه از مرگ بیگناهان «از هر دو طرف»!!! صدایتان را علیه آن جماعتی بلند کنید که آن شعارها را دادند و از دوستان خود انتقاد کنید که با نسبت دادن ماهیتی انساندوستانه به جنبشی ارتجاعی واقعیت پیش رو را انکار نموده و خاک به چشم مردم می پاشند.

Write a comment

پس به تهران خوش آمدی! شهری که باید از پر تضادترین پایتختهای جهان باشد. از همان ورودت به ترمینال مردمانی را خواهی یافت که میخواهند به هم عشق بورزند اما زنجیرهای پایشان آنها را مجبور میکند در عوض مرتکب بدترین جنایات در حق هم شوند. قبل از همه به خوابگاه آمده ای. تو وارد دانشگاه نخبگان بورژوازی شده ای. خیلی از دانشجوها مجبور نیستند برای گرفتن اتاقی ۴ تخته با ۱۰ نفر جمعیت در آن و فاقد امکانات وارد بحث با مسئول خوابگاه شوند. توی شهر لوکس ترین خانه ها را اجاره و قبل از همه تختخوابی شیک و دونفره توی اتاق خوابش تعبیه میکنند. و با ماشینهای لوکس وارد دانشگاه میشوند.

Write a comment

امروز غزه نه تنها عامل بلاواسطه کشتار و جنایت، رژیم فاشیستی-صهیونیستی و حامیان «دمکراتیک» آن در غرب طلائی – را به مصاف طلبیده است، بلکه همچنین نشانه‌های آشکار حمله به نظم مسلط سرمایه داری را نیز در قالب شعارهای ضد سرمایه داری و سرودهای سوسیالیستی در میادین شهرها به نمایش می گذارد. پیروزی غزه، پیروزی فلسطین، پیروزی همه زحمتکشان جهان خواهد بود و شکست آن شکستی برای اردوی کار در تمام جهان. این شکست و پیروزی بر زندگی خود شما نیز آثاری دیرپا از خود بر جا خواهد گذاشت.

Write a comment

سر چهارراه هایِ پُر ترافیک، بچّه های کم سن هجوم می آوردند طرفِ ماشین ها، تا گُل و سیگار و فندک و خرت و پرت هایِ دیگر بفروشند. انگار به تجربه هم می دانستند که تاکسی فرودگاه جورِ دیگری بود که یکهو همگی به طرفش شتاب می گرفتند. راننده هر بار غر و لند می کرد. بهشان تشر میزد و چیزی زیرِ لب می گفت. وقتی یک بارگفت این مملکت یک رضاخان لازم دارد تا دستِ درست حسابی به سر و رویش بکشد، او یادش نمی آمد از چه موقع دستفروش های خردسال کفِ شهر ولو بوده اند. و راننده ادامه داده بود: پسرِخدا بیامرزش بی عرضه بود... دلرحم... سفت نگرفت حکومتشو نگه داره... پسرِ پسرش هم بی عرضه تر... این همه سال نشسته تو بغلِ بزرگ ترین ابرقدرتِ دنیا امّا عرضه نداشته زور بزنه بیان طومار این وطن فروشا رو بپیچن، دمار از دیوسای نسناس در بیارن.

Write a comment

Sein oder nicht sein – das ist die unmittelbare Frage für Israel. Und genau aus diesem Grund wurde jeder Schleier zerrissen und jede diplomatische Übereinkunft untergraben, so dass das ultimative Ziel zum unmittelbaren Ziel wurde. Das Massaker und der Völkermord an den Palästinensern und die Säuberung des Gazastreifens von seiner einheimischen Bevölkerung haben höchste Priorität. Es ist äußerst naiv anzunehmen, dass die Säuberung an diesem Punkt aufhören und nicht auf das Westjordanland übergreifen würde… Wenn die Existenz nicht durch Legitimität garantiert werden kann, trägt der Zwang die Last. Die kriminelle Bombardierung des Gazastreifens mit schierer Grausamkeit ließe sich also in diesem Zusammenhang erklären.

Write a comment

یک ماه و نیم پس از آغاز نبرد غزه توازن قوای منطقه ای و جهانی چگونه تغییر می کند. نبرد غزه و نقش حماس به عنوان شاخصی برای محک جریانات سیاسی، مسأله فلسطین چگونه به مسأله ای کلیدی در نظم نوین جهانی تبدیل می شود، از رودخانه تا دریا یا دو دولت: چرا بورژوازی قادر به حل مسأله فلسطین نخواهد بود، دینامیسم های انکشاف مبارزه طبقاتی از دل فاجعه غزه چگونه شکل می گیرند.

Write a comment

جبهه بر این امر که دنیای غرب با همسویی و همدستی خود در این جنایات بزرگ قادر نخواهد بود چهره جنایتکارانه خود را که ‏بار دیگر افشا شده است، بزک یا ترمیم کند تاکید کرده و نسبت به خلق یک سریال درام احمقانه به کارگردانی صهیونیست ها و ‏تولید و حمایت آمریکا و غرب برای توجیه این جنایت یا جنایاتی که در داخل این مجتمع پزشکی انجام می شود، هشدار داد.‏حمله به مجتمع الشفا و ارتکاب جنایات در داخل آن یک جنایت کاملاً حساب شده است که دولت آمریکا و جامعه بین المللی مسئول ‏آن هستند‎.

Write a comment

مسلمانان مشرق زمین! فارس‌ها و ترک‌ها، اعراب و هندیان! همهٔ شما که چپاولگران حریص اروپایی صدها سال است بر سر جان و مالتان، بر سر آزادی و وطنتان معامله می‌کنند، همهٔ شما که وحوش آغازگر جنگ قصد تجزیهٔ ممالکتان را در سر داشتندما اعلام می‌کنیم که معاهدات سرّی تزار مخلوع راجع به تصرف قسطنطنیه، که کرنسکی مخلوع نیز بر آن صحه گذاشته بود، اکنون فسخ شده و از درجهٔ اعتبار ساقط است. جمهوری روسیه و حکومت آن، شورای کمیسرهای خلق، با تصرف سرزمین‌های دیگران مخالفند: قسطنطنیه باید در دست مسلمانان باقی بماند.

Write a comment

To be or not to be; that’s the immediate question for Israel. And it is exactly because of this reason that every veil has been torn and every diplomatic conventions has been undermined, thus, the ultimate goal became the immediate one. Massacre and genocide of Palestinians and cleansing of Gaza of its indigenous people, assumed the highest priority. It is extremely naïve to suppose that the cleansing would stop at this point and would not spread to the West Bank. …If existence could not be guaranteed by legitimacy, coercion carries the burden. Hence Criminal bombing of Gaza people with sheer savagery could be explained in this context.

Write a comment

ویژگی وقایع غزه نسبت به نبرد در اوکراین در آن است که در غزه دمل چرکینی سر باز کرده است که محصول نظم جهانی شکل گرفته پس از جنگ دوم جهانی است. در کل نظم سیاسی پس از جنگ جهانی در یک طرف آمریکا و فرانسه و انگلیس قرار دارند و در طرف دیگر شوروی سوسیالیستی که بعد چین هم به آن‌ها می پیوندد. دمل چرکین اسرائیل با مهر تأیید همه این‌ها شکل گرفت. حال با ترکیدن این دمل چرکین مردم جهان برای اولین بار می‌بینند که فاشیسم یعنی چه. این حتی در جنگ جهانی دوم هم به این شکل امکانپذیر نبود.

Write a comment

بدون شک یکی از دستاوردهایی که این جنگ از زمان شروع تا به کنون، نه تنها برای نیروهای مقاومت فلسطینی بلکه برای تمام زحمتکشان و کارگران و آزاده خواهان جهان داشت، به زانو درآمدن ماشین‌ها به عنوان مخلوق انسان، در برابر خلاقیت قابل ستایش انسان بود. آنها ماشینها را ویران نکردند، آنها تنها جبهه دشمن را نیز در یک حوزه بسیار تاثیر گذار در جنگ خلع سلاح نکردند، آنها ماشینها را به خدمت خود و در راستای اهداف خود به خدمت گرفتند.

Write a comment

«طوفان الاقصی» در حال بدل شدن به طوفان رهایی‌بخشی است که این پادگان نظامی جلودار امپریالیسم در خاورمیانه را غرق خواهد کرد. و بر این اساس بود که رهبران استعمار جدید و قدیم به حمایت از آن شتافتند – از جمله نخست‌وزیر دولت طراح آن وعدهٔ شوم، «بریتانیا»، که با تجهیزات نظامی روی ناو هواپیمابر فرود آمد تا تاریخ کثیف کشورش در تعبیهٔ این کیان ادعایی را به ما یادآوری کند. در مقابل همهٔ اینها، مهم و ضروری است که رهبری رسمی [فلسطین] مواضع و اقدامات عملی در اتحاد با خلق خویش اتخاذ کند. مواضع ضعیف و نیم‌بند در این برههٔ حساس تاریخ خلقمان مورد لعن و نفرین تاریخ و خلق قرار خواهد گرفت و بخشیده نخواهد شد.

Write a comment

بۆ ئیسرائیل کێشەی هەنووکەیی ئەوەیە: مان یا نەمان. وە ڕێک بەئەم هۆکارەیە کە هەموو پەردە و داب و نەریتە دیپلۆماتیکەکان لا دەدرێ و دوائامانج ئەبێت به ئامانجی دەستەوبەجێ. کوشتار و ژینۆسایدی فەلەستینیەکان و پاکتاوی گشتی غەززە کەوتە بەرنامەی کارەوە. رێک سادەلۆکییە کەوا وێنا بکرێ ئەم پاکتاو خوازییە له­م شوێونه­وه­ بوەستێت و نەگاتە کەناری ڕۆژاوای[ڕووباری ئوردن]…. ئەگەر نەکرا بە ڕەوایی مانەوەی خۆ دەستەبەر کەیت، زاڵی و باڵادەستی، ئەم ئەرکەی وەئەستۆ دەگرێت. بۆردوومانی وەحشیانە و جینایەتکارانەی خەڵکی غەززە لە ناخی ئەمەیە کە خوێندنەوەی بۆ دەکرێ.

Write a comment

برای اسرائیل مسأله اکنون این است: بودن یا نبودن. و دقیقاً به همین دلیل است که تمام پرده های ساتر و تعارفات دیپلماتیک کنار زده شده و هدف نهائی به هدف فوری بدل گردید. قتل عام و نسل کشی فلسطینیان و پاکسازی کامل غزه در دستور کار قرار گرفت. ساده لوحی محض است که تصور شود این پاکسازی در همین نقطه متوقف خواهد ماند و به ساحل غربی نخواهد رسید. ... اگر نتوان با مشروعیت موجودیت خود را تضمین نمود، قهر انجام آن را بر عهده می گیرد. بمباران وحشیانه و جنایتکارانه مردم غزه بر این متن قابل تبیین است.

Write a comment

احزاب کرد که در سال های اولیه انقلاب عملی کردن تز حق تعیین سرنوشت را در ضدیت با امپریالیسم فهم می کردند، پس از تثبیت ج.ا و بالا رفتن پرچم استکبارستیزی، بر گسل ج.ا با غرب مانور دادند. دمکرات و کومه له که زمانی به اتکای حمایت توده ای خواهان خودمختاری بودند اکنون می خواهند با حمایت آمریکا، اسرائیل و شیخ های منطقه آرمان خود را عملی کنند. گریلاهای pkk اگر زمانی دوشادوش سازمان آزادی بخش فلسطین در جنوب لبنان علیه اسرائیل می جنگیدند اکنون به یاری هواپیماهای ناتو در روژآوا در صدد اجرای پروژه ی کنفدرالیسم دمکراتیک اند.

2 Comments

دامنه وقایع خونین خاورمیانه تا کجا گسترش خواهد یافت؟ نتایج ایدئولوژیک جدال کدامند؟‌ «تروریسم» ابزار ایدئولوژیک سرکوب

Write a comment

چه چیز انفجار کنونی در فلسطین را متمایز می‌کند، از خط مقدم تا پشت جبهه ی دو سوی آرایش جنگی امروز کدامند؟ سرنوشت پادگان اسرائیل چه خواهد بود و کدام دولت در سرزمین موعود مستقر خواهد شد؟ کمونیستها در کجای واقعه قرار دارند؟

Write a comment

راه افتادم سمت مترو. حواسم به آدما بود. جماعت طبقه متوسطی که مدینه فاضله شون شبیه پولدارا شدن هستش. هرکی ندونه فکر میکنن خیلی خفنن. با امثال من مواجه میشند یا توهین میکنن یا فحش میدن. فقط کافی هستش یه سر به مغازه‌های تاناکورا زد، این جماعت نون به نرخ روز خور رو زیاد میبیند. عین زامبی تو لباسی دست دوم ول میخورند. مثلا برند میپوشند که شاید شبیه طبقه بورژوا بشند. میرند زیر بار قسط اونم مستاجری، تا ماشین ژاپنی، کره‌ای، چینی، خارجی، کوفتی بخرند.

Write a comment

مردمی که کیهان از آن ها می گوید، همان انقلابی های «زن، زندگی،‌ آزادی» پارسال بودند. امسال به جای ژینا به پیشواز رونالدو رفتند، زیرا دولت قیمت دلار، سکه و طلا را تا حدی کنترل کرده و مهم تر از آن وعده ی داشتن خودروی لوکس خارجی به آن ها داده است. بورس هم الحمدالله فعلاً روبراه است. قطعا می توان تحلیل پیچیده‌ تری ارائه داد و ابعاد بیشتری به این مسئله اضافه کرد اما در نهایت می توان ادعا کرد این طبقه متوسط به همین سادگی خریدنی است.

3 Comments

در پس تحولات قفقاز جنوبی اما دوران یک گذار بزرگ تاریخی در حال طی شدن است. در قره باغ سرنوشت تلخی در انتظار صدها هزار زن و مرد و پیر و جوان ارمنی جمهوری آرتساخ است. اما از منظر درک تحول تاریخی، این پرسش اصلی در این جدال نیست و نخواهد بود. پرسش اصلی در این جدال نفس وجود دولت ملی در توازن قوائی بین‌المللی است و این که آیا چنین توازنی جائی برای دولتهای مستقل کوچک باقی می‌گذارد یا نه.

Write a comment

برلین بر تلاش های خود برای پیوند تنگاتنگ گرجستان و ارمنستان با اتحادیه اروپا و ناتو می افزاید. گرجستان به طور فزاینده ای با روسیه و چین همکاری می کند. ارمنستان در حال گسترش ارتباطات خود با غرب است.

Write a comment

مشخصات جدید آرایش ژئوپلیتیک جهانی: از نشست بریکس تا نشست گروه ۲۰، چشم اندازهای دوگانه تشدید جنگ یا پایان دادن به آن در اوکراین. تغییر استراتژی آمریکا نسبت به جنوب جهانی همزمان با تعمیق رویکرد نژادپرستانه و فاشیستی در اروپا، چشم اندازهای ترور اوکراینی در اروپا

Write a comment

مردم را دسته دسته از میان گله بیرون می آورند، در مقابل چشم دیگران شکنجه می کنند، مثله می کنند و می‌کشند. ترانه سرای معروف ویکتور خارا را شناسائی کرده بیرون میکشند. مچ دستهایش را میشکنند و بعد شکنجه گران با تمسخر از او می خواهند که گیتار بنوازد و آهنگ هایش را بخواند. خارا یک بار دیگر آوازی می خواند و سپس بدست جلادان به قتل می رسد. جنگ علیه مردم خودی در شیلی تا سال 1976 ادامه یافت. حالا دیگر حکومت نظامی شیلی را محکم در چنگال های خون آلود خود اسیر کرده است.

Write a comment

دلایلی که قدرتهای جهانی را به گرایش استفاده از این فناوری سوق داده است، متفاوت است. در آمریکا، صنعت زدایی، در روسیه جلوگیری از تهاجم نظامی، در ایران تحریمها و در سطح جهانی، همه گیری کرونا، استفاده از فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی را تشدید بخشید. همچنین نحوه استفاده از این ابزار نیز به مولفه های گوناگونی برمیگردد که شاید مهمترین آنها تاریخ و فرهنگ کشورها باشد.

Write a comment

جنبش آنتی گلوبالیزاسیون آغاز قرن 21 و زمینه های شکلگیری بریکس، بحران 2008 و شکلگیری جی 20؛ افزایش تنش در روابط بین المللی، کاهش نقش جی 20 و سازمان تجارت جهانی، نبرد اوکراین و عروج مجدد بریکس، بریکس در ژئوپلیتیک در قیاس با جی 7، بریکس و سرمایه داری، بریکس و ارز واحد و دلارزدائی؛ در آستانه رسیدن به قله؟ بریکس و آنتی بریکس در ایران؛ شرق و غرب و پرسش تمدنی، بریکس و کارگران

1 Comment

اگر قرار بود همه پدیده‌ها آنطور که به نظر می‌رسند قابل توضیح باشند، دیگر نیازی به علم نبود. اکنون به نظر می‌رسد که کودتای گابن را هم باید در شمار چنین پدیده هائی قرار داد.

Write a comment

من یک مرد سیاهپوست در آمریکا هستم و یک دوستدار موسیقی هیپ هاپ. اما این ترانه بیش از هر آهنگ هیپ هاپی اشک من را درآورد.الیور به خال زد. این ترانه رنگ ندارد. همه آمریکائی ها واقعاً در وضع بدی دست و پا می‌زنند و تعداد ما بیشتر از صاحبان قدرت است. به هر قیمتی شده باید از این پسر حمایت کنیم. از این زندگی خسته‌ام و حالم بهم میخورد. پول این ماهم تمام شده و نمیدانم تا هفته بعد چه باید بکنم.

Write a comment

سال نود تا نود و هشت تو یک تالار عروسی آشپز بودم. کرونا نون‌مون رو آجر کرد. شدم شاگرد کاشی‌کار. ‏مهره پنجمم به خاطر برداشتن کیسه‌های سیمان جابجا شد. تو کارخانۀ آرد استخدام شدم. گفتند بیست‌و هشتم هر ماه ‏حقوق کارگران واریز میشه و بیمه‌ هم بعد از یک هفته‌کاری رد میشه. خب، چند ماه گذشت و خبری از بیمه نشد. هر ‏ماه با چهار روز تأخیر حقوق میدادن. سرویس رفت و برگشت رو هم بعد دو ماه برداشتن. اعتراض کردم مدیر ‏خدمات گفت: به زور که نگه‌ت نداشتیم، می‌تونی بری.

1 Comment

ملاحظاتی در باب توافق ایران و آمریکا و نقش ایران در آرایش ژئوپلیتیک جهان آینده. پاسخ به سؤالات مطروحه در نشست "مزد گورکن، اقتصاد سیاسی جمهوری و سرگردانی ژئوپلیتیک ایران".

Write a comment

یک سال بعد از به قدرت رسیدن هیتلر، مسکو متوجه شد که هیتلر سراغ آن‌ها و همه دیگران خواهد آمد. با دستور استالین وزیر امور خارجه شوروی، ماکسیم لیتوینوف، حرکتی در جهت «امنیت جمعی» را آغاز کرد: همه آنهائی که در معرض تهدید هیتلر بودند باید با هم جمع می‌شدند تا در مقابل او مقاومت کنند. بدیهی است که سه نیروی اصلی، فرانسه و انگلیس و شوروی باید رهبران حرکت می بودند اما لهستان، رومانی، مجارستان و چکسلواکی هم همگی در لیست اهداف هیتلر بودند.

Write a comment

بدین ترتیب ما عادت کرده ایم که درباره عدالت طبقاتی صحبت کنیم. اما حتی قبل از انقلاب 1917 عدالت طبقاتی را با عدالت منصفانۀ بی طرف و مستقل مقایسه می کردیم، همچنان که سوسیالیست های سرتاسر جهان هنوز - با فراموش کردن این سخنان مارکس یا به سادگی با عدم اطلاع از آن- این کار را می کنند. "اساسا چه توهم غیرواقعی و احمقانه ای است دادگاه بی طرف، وقتی که قانونگذار خودش طرفدار یک طرف است. حکم قضاییِ بدونِ تبعیض چه فایده ای دارد وقتی که قانون خود تبعیض آمیز است."

Write a comment

چگونه مبارزه رهائیبخش ضد کولونیالیستی در آفریقا با سنت شوروی پیوند می یابد، نبرد اوکراین و لحظه تاریخی عروج جنبش ضد استعماری نوین در آفریقا، شکاف در غرب و چشم اندازهای محتمل انکشاف مبارزه طبقاتی در آفریقای فرانکوفون به طور مشخص و در کل آفریقا.

Write a comment

ایران کجای جهان قرار گرفته است و به کدام سو می رود؟ مفهوم واقعی نه شرقی، نه غربی چیست و کدام منافع مادی بورژوازی ایران و ریزه خوارانش به وضعیت بلاتکلیفی امروز منجر شده است؟ نقش گشت حجاب و زن، زندگی آزادی چیست و تکلیف دستمزد کارگران چیست؟ کدام آینده در انتظار جامعه ایران است؟

Write a comment

دگردیسی اوکراین از محبوب ناتو به زائده ای مزاحم، چشم اندازهای متفاوت قدرتهای اصلی درون ناتو، چرا آلمان و آمریکا علیه عضویت اوکراین موضع گرفتند و چرا فرانسه و ترکیه خواهان عضویت اوکراین در ناتو شدند، ربط سیاست نسبت به عضویت اوکراین با چشم اندازهای درازمدت هر کدام از شرکا-رقبا؛ تلاش ترکیه برای تبدیل شدن به منجی ناتو، تأثیرات زوال شتابنده ناتو بر صف بندی های منطقه ای در خاورمیانه و شرق آسیا.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر