مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

دوم مه سالگرد کشتار مردم ادسا در ساختمان اتحادیه کارگری این شهر است. کشتاری در امتداد کشتارهای جنبش رژیم چنجی "میدان" در اوکراین. 

کودتاچیان بولیوی شاید فراموش کرده بودند که بولیوی فقط سرزمین کودتا نیست. سرزمین مقاومت توده ای در برابر کودتاچیان و به خاک مالیدن پوزۀ کودتاچیان نیز هست. 

سرانجام پس از سالها حاکمیت "پوپولیسم"، دمکراسی به بولیوی بازگشت.

 سوسیالیسم یا سرمایه داری؟ کدامیک مسئول وضعیت نابسامان امروز ونزوئلا هستند؟ 

 تجارب کارگری در اداره تولید - 2: ارتش شکست ناپذیر کارگران تولیدی

تجارب کارگری در اداره تولید: 1- کارخانه سودآمریکانو در ونزوئلا

شورش توده های زحمتکش در اکوادور با قدرت ادامه دارد. دولت از پایتخت فرار کرده است و مقر خود را به گوایکیل، دومین شهر بزرگ این کشور، انتقال داده است.

ما هم با سر به دیوار سنگی این سرمایه داری جهانی حمله نخواهیم کرد...

صفحه1 از6

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر