نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

اطلاعیه پایانی کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

 

کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر در نیمه ماه آوریل برگزار گردید.

 

 


 

 

اطلاعیه پایانی کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر

کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر در نیمه ماه آوریل برگزار گردید. کنفرانس پس از استماع گزارش جریان تدارک کنفرانس و تصویب آئین نامۀ کنفرانس با انتخاب هیأت رئیسه رسما کار خود را آغاز نمود. رفیق عباس فرد در سخنرانی افتتاحیۀ کنفرانس تصویری از روند شکل گیری هیأت برگزاری کنفرانس با عطف به تحولات درون جنبش کارگری در ایران و بازتاب آن در کار سایتهای امید و جنبش کارگری ارائه نموده و با طرح چشم انداز عمومی و درخواست از رفقای ناظر شرکت کننده برای شرکت فعال در کار مشترک سازماندهی شده به سخنرانی خود پایان داد.

پس از سخنرانی افتتاحیه، کنفرانس وارد بحث درباره بررسی اوضاع جهانی گردید که با سخنرانی رفیق بهمن شفیق آغاز شد. رفیق بهمن شفیق در این سخنرانی تصویری از تحولات جهان سرمایه داری با تمرکز بر دوران پس از جنگ دوم جهانی تاکنون ارائه داده و سپس به بررسی چشم اندازهای واقعی امکان قوام یابی جنبش کمونیستی طبقۀ کارگر بر متن تضادهای فزاینده سرمایه داری معاصر پرداخت.

کنفرانس در روز دوم با سخنرانی رفیق وحید صمدی پیرامون مسألۀ تحزب وارد بحث درباره حزب و طبقه و انقلاب اجتماعی گردید. رفیق وحید صمدی در این سخنرانی با مروری تاریخی تغییر مفهوم تحزب کمونیستی در جریان مبارزات اجتماعی آغاز قرن بیستم و تبیینهای مربوط به تحزب در ایران را در مرکز توجه قرار داده و ضرورت دستیابی به درک نوینی از تحزب کمونیستی طبقۀ کارگر را مورد تأکید قرار داد.

کنفرانس پس از آن به بررسی بیانیه ها و قطعنامه ها و نحوۀ آرایش سازمانی پرداخت و با تصویب بیانیه اعلام موجودیت و سند اهداف و موازین و پیامها به کار خود ادامه داد. سایت جنبش کارگری از طرف کنفرانس به عنوان نشریۀ سیاسی-خبری اتحاد و رفیق وحید صمدی به عنوان سردبیر سایت تعیین گردید. کنفرانس سایت امید را به عنوان ارگان رسمی تدارک کمونیستی و رفقا بهمن شفیق و عباس فرد را به عنوان اعضاء تحریریه و با انتخاب رفقا نوید پایور، پویان فرد و بابک پایور به عنوان همکاران تحریریه امید و جنبش کارگری آرایش سازمانی کنونی را تعیین نمود. اعضاء تحریریه و همکاران سایتهای امید و جنبش کارگری به عنوان هیأت هماهنگی وظایف تعریف شده را بر عهده خواهند گرفت.

 

کنفرانس با سرود انترناسیونال به کار خویش خاتمه داد.

تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا

فروردین 1393

آوریل 2014

 

قرار درباره برگزاری کنفرانس اول

شرکت کنندگان در کنفرانس مؤسس جنبش تجدید سازمان کمونیسم معاصر به هیأت هماهنگی تدارک کمونیستی مأموریت می دهند که ظرف حداکثر 8 ماه آینده کنفرانس اول تدارک کمونیستی را حول موضوعات بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران، استراتژی و تاکتیک کمونیستی و اشکال سازماندهی طبقۀ کارگر فراخوان داده و برگزار کنند. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر