مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

امتداد چطور، بهمنی عزیز؟

هیچ چیز بدیهی تر از این نیست که هر رسانه بورژوائی که به طبقه کارگر روی می آورد دنبال تحقق برخی امیال مشخص است. هیچ و هیچ رسانه بورژوائی بدون نفع معینی برای طبقه و یا گروهبندی طبقاتی خویش به طبقه کارگر روی نمی آورد. نه فقط رسانه ها، بلکه حتی فعالین جنبشهای رنگارنگ بورژوائی نیز به همین سیاق عمل می کنند. چه خود متعلق به چپ رادیکال و با موهای رنگین کمانی باشند و چه متعلق به عدالتخواهان اسلامی با ریش و تسبیح. 

فعال کارگری هفت تپه، رفیق گرانقدر یوسف بهمنی، مصاحبه ای اختصاصی انجام داده است با کانال تلگرامی امتداد. در این مصاحبه کوتاه، یوسف بر بسیاری از مشکلات انگشت گذاشت و باز هم نشان داد که مثل دوران اعتصاب و مثل سایر رفقائی که در مقام نماینده کارگران یا سخنران تجمعات اعتراضی ظاهر می شدند، به حساسیت موقعیت کارگران در میانه جنگ قدرت جاری در بالا نیز واقف است. با این حال، این بار بهمنی در مواردی اظهاراتی را نیز عنوان می کند که ارسال سیگنالهائی به بخشهائی از همان بالا را تداعی می کنند.

مسیر مصاحبه مسیر شفافی نیست و پرسشهائی که در مقابل بهمنی قرار داده شده اند در متن درج نشده اند. اما آنچه در متن آمده است اظهاراتی اند بی مقدمه و بدون دلیل که به سیر مصاحبه و طرف مصاحبه مربوط نیستند. اولین مورد از این اظهارات چنین است: "ما با هیچ مقام مسئولی، نشست صمیمانه‌ای نداشته و نداریم و مسیر فعلی ما در راستای استیفای حقوق قانونی و صنفی کارگران، خط پایان و نقطه اتمامی ندارد". این اظهارات البته می توانند اظهاراتی دلگرم کننده باشند. اما پرسش این است که این اظهارات در برابر چه کسانی بیان می شوند؟ طرف مصاحبه کننده نیروئی سوسیالیست، کمونیست، مرتبط با طبقه کارگر و جنبش کارگری نیست. در مقابل چنین نیروئی این پاسخ به پرسشی احتمالی می توانست امید بخش نیز باشد. چرا که در چنین صورتی این پاسخ به معنای آن می بود که کارگران هفت تپه با هیچ مقام مسئولی از هیچ کدام از دو اردوی متخاصم حکومت نشستی صمیمانه نداشتند و چنین چیزی حقیقتا دلگرم کننده نیز بود. اما مصاحبه با کانال امتداد صورت گرفته است و سرنخ کانال امتداد در دست امثال تاجزاده ها و جلایی پورها است که امتدادش بدهیم به روحانی ها و جهانگیری ها هم می رسد. با در نظر گرفتن طرف مصاحبه کننده، حرف بهمنی مبنی بر این که "با هیچ مقام مسئولی، نشست صمیمانه‌ای نداشته و نداریم" کاملا میتواند به این معنا نیز تعبیر شود که با هیچ مقام مسئولی از جناح مخالف مصاحبه گر نشست صمیمانه ای در میان نبوده و نخواهد بود. و اگر چنین باشد، این چیزی به غیر از ارسال سیگنالی به طرف مقابل نیست. به عبارتی دیگر، این خود اظهاراتی است "صمیمانه" نسبت به طرف مقابل، به صف خاتمی ها و تاجزاده ها و حجاریان ها.

چنین برداشتی البته می توانست ناشی از بدبینی هم بوده باشد. اما اظهارات بعدی بهمنی در رابطه با رسانه ها جائی برای سوء تفاهم باقی نمی گذارد. باز هم بی مقدمه و در کانتکستی که معلوم نیست در نتیجه کدام سؤال مصاحبه گر شکل گرفته است، بهمنی اظهاراتی در زمینه رسانه ها را به میان می کشد که دقیقا همین برداشت را تأئید می کنند. او می گوید: "خط مشی ما از همان روزهای اول اعتراضات و اعتصابات کارگری با برخی رسانه‌ها، نظیر خبرگزاری فارس و تسنیم و امثال آن روشن شده و از همان ابتدا شاهد پیگیری این رسانه‌ها درخصوص برخی امیال مشخص بوده‌ایم. از همین جهت هم بوده که هیچ یک از کارگران و فعالین کارگری، حاضر به گفتگو با این رسانه‌ها نیستند". اینجا دیگر روشن است که دو سوی مصاحبه در حال رد و بدل سیگنالهائی معین به یکدیگرند.

این که کارگران اعتصابی هفت تپه تصمیم گرفته باشند با رسانه های معینی همکاری نکنند نه فقط حق کارگران است، بلکه در موارد معینی حتی کاملا ضروری نیز هست. اما این که یوسف از فارس و تسنیم نام می برد و مثلا اسمی از ایسنا به میان نمی آورد، روشن می کند که رسانه های جریان معینی در درون حاکمیتند که مشمول این سیاست شده اند. این نیز به خودی خود نه تنها هیچ ایرادی ندارد، بلکه، باز هم، در موارد معینی کاملا ضروری است. مشکل اما در این است که بهمنی اولا این را در مصاحبه ای با رسانه ای بیان کرده است – و البته کانال تلگرام هم رسانه ای است – که متعلق به جناح مقابل فارس و تسنیم است. چنین بیان آشکاری هیچ معنائی جز ارسال سیگنال ندارد. هیچ اشکالی نداشت اگر یوسف موضوع را با ذکر دلایلی صاف و ساده بیان می کرد. اما او دست به این کار نمی زند. آنچه او در مورد این رسانه ها میگوید این است که "از همان ابتدا شاهد پیگیری این رسانه‌ها درخصوص برخی امیال مشخص بوده‌ایم". یوسف روشن نمی کند کدام امیال مشخص کارگران را به این نتیجه رسانده اند و مشکل دقیقا همینجاست. اگر این امیال مشخص طرح می شدند، آنگاه می شد آنها را تشخیص داد و فهمید که به چه دلیلی یوسف و سایر کارگران هفت تپه حاضر به گفتگو با این رسانه ها نبودند. به طور مثال یوسف می توانست بگوید بعد از گزارشاتی که این رسانه ها از اعترافات اسماعیل بخشی تهیه کرده بودند ما نمی توانستیم با این رسانه ها گفتگو کنیم یا هر چیز دیگری. اما یوسف میگوید در مورد این رسانه ها شاهد "برخی امیال مشخص بوده ایم" و هیچ توضیحی در این زمینه نمی دهد و دقیقا همین بیان مبهم و کلی این تلقی را می رساند که این رسانه ها و فقط این رسانه ها برخی امیال مشخص داشته اند و نه سایر رسانه ها. این بدترین چیزی است که یوسف می توانست بگوید. این به طور تلویح تقریبا نزدیک به آشکار یعنی این که ایلنا و ایرنا و ایسنا دنبال برخی امیال مشخص نیستند. یعنی این که همین کانال امتداد دنبال برخی امیال مشخص نیست. یعنی این که ایران اینترنشنال و بی بی سی هم دنبال برخی امیال مشخص نبودند و نیستند. و این نه تنها واقعیت ندارد، بلکه کاملا خلاف واقعیت است.

هیچ چیز بدیهی تر از این نیست که هر رسانه بورژوائی که به طبقه کارگر روی می آورد دنبال تحقق برخی امیال مشخص است. هیچ و هیچ رسانه بورژوائی بدون نفع معینی برای طبقه و یا گروهبندی طبقاتی خویش به طبقه کارگر روی نمی آورد. نه فقط رسانه ها، بلکه حتی فعالین جنبشهای رنگارنگ بورژوائی نیز به همین سیاق عمل می کنند. آنها نیز هنگامی که به جنبش کارگری روی می کنند و به فعالیت در درون آن می پردازند، در صدد جذب نیرو از دل این طبقه برای اهداف خویشند. چه خود متعلق به چپ رادیکال و با موهای رنگین کمانی باشند و چه متعلق به عدالتخواهان اسلامی با ریش و تسبیح. هیچ فعال کارگری و هیچ جنبش کارگری نمی تواند با صرف بیان این که این رسانه ها یا جنبشها به دنبال برخی امیال مشخص هستند از همکاری یا گفتگو با آنان خودداری کند. تنها با بیان دقیق این برخی امیال مشخص و تأثیر آن بر انکشاف مبارزه و منافع کوتاه مدت و دراز مدت جنبش و طبقه است که می توان به چنین ننتیجه ای رسید و آن را نیز به طور شفاف بیان نمود. بیان شفاف آن نیز خود کمکی است برای اجتناب از درغلطیدن به دام اشتباهات بعدی. مادام که چنین نیست، مقدمات انحراف بعدی در حال فراهم شدن است.

در مورد مشخص کنونی و در مصاحبه یوسف با امتداد، مرزبندی ناشیانه وی با امثال فارس و تسنیم در حضور "امتداد"، می تواند به منزله تدارک مقدمات ورود به بازی خطرناکی باشد که رادیکالترین بازار آزادی های درون اصلاح طلبان با چاشنی های زیبای "آزادی بیان" و "حق تشکل" و "عدالت اجتماعی" در حال پیش بردن آنند و در جریان انتخابات 1400 به اوج خود خواهد رسید. امید که چنین نباشد.

30 آذر 1399

21 دسامبر 2020

دیدگاه‌ها   

+2 # تقی زارعیان 1399-10-10 11:44
سلام
.لطفاً دربارۀ تجمع اخیر جلوی دادگستری چیزی بنویسید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # عارف 1399-10-04 06:24
سلام
خود فونت رو هم میشه فارسیتر و در نتیجه شکیلتر و راحتخوانتر کرد.

توضیح سایت: اگر فونت های بهتری می شناسید لطفا معرفی کنید. با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # تحریریه سایت 1399-10-05 00:18
با تشکر از رفقائی که پیشنهاد تغییر خط سایت را دادند و راهنمائی های لازم را از طریق کامنت یا ایمیل ارائه دادند. خط سایت به IRANSans تغییر کرده است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # حسام 1399-10-04 19:14
فونت‌های سری B یا فونت‌های سری IR جزو رایج‌ترین فونت‌های فارسی است. شاید بتوانید از اینها استفاده کنید.
این فونتی که اینجا استفاده می‌کنید Times New Roman است؟ به هر حال شبیه فونت‌های فارسی نیست و به نظرم بیشتر ساخته شده برای خط عربی.
توی پی‌دی‌اف‌هایتان دیده‌ام که از فونت‌های فارسی هم استفاده می‌کنید مثل BNazanin (مثلاً در «بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد»). آیا استفاده از این فونت‌ها در سایت ممکن نیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # علیرضا 1399-10-02 21:55
یه فکری برای فونت سایت بکنید. بسیار ریزه و چشمان رو اذیت میکنه.

توضیح سایت: با تشکر. گزینه تغییر اندازه خط اضافه شد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر