درباره سربازی و دشواری هایش، تا مصیبت دریافت کارت پایان خدمت و معافیت: یک گزارش

نوشتۀ: تحریریه سایت
Write a comment

فضای نظامی نیز در این شیوه تولید یعنی شیوه تولید سرمایه داری مستثنی نیست. همان فضا نیز کاملا طبقاتی است‌. چه بین سرباز با سرباز چه با کادری. سربازانی هستند که با ماشین لوکس شخصی و گوشی های لاکچری و لباس تر و تمیز و اتو کرده وارد پادگان میشوند، و از طرف دیگر سربازانی هم هستند چه به عنوان مسئول نظافت و چه نگهبان، حتی فرصت شستن لباسهایشان را پیدا نمی کنند و گوشی ای ندارند که خبر و اطلاعی از خانواده هایشان بگیرند.

یادداشت:

آنچه در پی می‌آید گزارشی است در زمینه یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر به مرور به مسأله ای مورد مناقشه در ایران تبدیل شده است. گزارش توسط رفیقی تهیه شده و با ملاحظات رفقای دیگر نیز تکمیل شده است. با این حال، این نه یک بررسی تحقیقاتی، بلکه یک گزارش میدانی است و به عنوان یک گزارش میدانی بیشتر از آنکه بر داده‌های آماری و بر تحلیلهای عمومی از نحوه و یا ضرورت و عدم ضرورت خدمت نظام وظیفه متکی باشد، برخاسته از مشاهدات مستقیم و یا پیرامونی است. همین نیز باعث می‌شود گزارش از جامعیت یک بررسی روش مند برخوردار نباشد. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی به دلیل اتکاء گزارش بر مشکلات و نابسامانی های تجربه شده به طور مستقیم، گزارش از اصالتی برخوردار است که در یک کار بررسی تحقیقاتی به ندرت یافت می شود.

مسأله نظام وظیفه اجباری نیز امروز در ایران به تأسی از روندی که در دهه های اخیر و بویژه پس از پایان جهان دو قطبی و فروپاشی بلوک شرق در سطح جهانی به وقوع پیوست، بیش از پیش به عنوان امری منسوخ در درون طبقه حاکم مورد انتقاد و حمله قرار می گیرد. در پایه‌ای ترین سطح منتقدان پیگیر نظام وظیفه اجباری بکارگیری خدمتی عمومی برای همه افراد را نشانه ای از دخالت نابجای دولت در زندگی افراد قلمداد کرده و خواستار جایگزینی نظام وظیفه اجباری با ارتش سربازان حرفه‌ای هستند. اگر زمانی خدمت نظام وظیفه اجباری به مثابه بخشی از خدمات عمومی جامعه به عنوان فرصتی برای تحکیم مبانی دولت-ملت از طریق در هم آمیختن افراد از گوشه‌های مختلف کشور و گسترش افق دید شهروندان جوان و فایق آمدن بر تنگ نظری های محلی و روستائی قلمداد می شد، با گسترش ارتباطات در سطح جهانی از یک سو و با تغییر پایه‌های خدمات اجتماعی از امری عمومی به حوزه های سودآوری و جایگزینی امر عمومی با انتخاب فردی، نظام وظیفه اجباری نیز هر چه بیشتر به تابعی از قوانین بازار تبدیل شد و اکثریت بزرگی از کشورهای جهان به سمت شکل دادن به ارتشهای حرفه‌ای روی آورده و ارتش متشکل از سربازان وظیفه را یا کاملاً کنار گذاشتند و یا نقش آن را به حداقلی از وظایف تقلیل دادند. برای طبقه حاکمه این در عین حال نه فقط باز شدن عرصه‌ای برای سودآوری، بلکه همچنین کاهش هزینه ای اضافی نیز قلمداد می شد. اگر پست و بهداشت و آموزش و پرورش و حمل و نقل و همه و هرگونه خدمات اجتماعی قرن بیستم می توانستند به عرصه های سودآوری تبدیل و تابعی از قوانین بازار شوند، چرا نظام وظیفه نتواند. برای بورژوازی ایران نیز دقیقاً همین امر صادق است.

این البته بدان معنا نیست که دوران نظام وظیفه اجباری برای جوانان دورانی پر از دستاورد بود. برعکس. در همه جای جهان توده بدنه سربازان را فرزندان زحمتکشان شهر و روستا تشکیل می‌دادند و شرایط گذراندن خدمت سربازی در همه موارد نیز غالباً شرایطی بسیار دشوار و همراه با تحمل تحقیر ها و محرومیتها بود. حتی در عمومی‌ترین ارتشهای جهان نیز شکاف طبقاتی در تقسیم مسئولیت و پست در درون سربازان نیز خود را با قدرت تحمیل می کرد. خدمت در دورترین نقاط و در سخت ترین شرایط همواره و در همه جا سهم فرزندان محرومین جامعه بود و انواع متفاوت خدمت در نقاط و یا در پستهای بی دردسر همراه با مزایائی از قبیل نزدیکی به خانواده و یا حتی معافیت از خدمت هم سهم فرزندان طبقات صاحب امتیاز در جامعه.

مسأله تعیین روش برخورد کمونیستها به این مسأله اجتماعی بدون تردید از وظایف پیش روی ماست و گزارش حاضر به عنوان مدخلی مقدماتی برای ورود به این عرصه است.

تحریریه سایت

درباره سربازی و دشواری هایش، تا مصیبت دریافت کارت پایان خدمت و معافیت

در این گزارش در مورد روند خدمت سربازی با توجه به تجربه خویش و هم رزم ها و دوستان پرداخته و بر آن خواهم بود تا از روند ورود به خدمت تا پایان خدمت و حتی مسایل بعد از آن نیز صحبت کنم-شایان ذکر است اطلاعات ارایه شده سعی شده تا حد ممکن به روز باشد اما ممکن است با توجه به برخی تفاوتها و آسان نبودن کسب اطلاعات دقیق در این حوزه افرادی با تجربیات متفاوت نیز وجود داشته باشند. زیرا که نگارنده و حتی شاید هیچ شهروند غیر نظامی ای وجود ندارد که کاملا بر همه موارد وقوف کامل داشته باشد.

هر فرد با جنسیت مرد در ایران بعد از بیست سالگی (در قانون ۱۸ سال ذکر شده اما به راحتی و به بهانه تحصیل تا ۲۰ سال فرد فراری محسوب نمیشود) مشمول خدمت سربازی دانسته میشود مگر اینکه در حال تحصیل یا دارای عذر موجه بر اساس قانون باشد والا کلیه نیروهای انتظامی و حتی دژبان های نظامی حق بازداشت وی به عنوان فراری از خدمت را دارند و پس از آن فرد به دادگاه معرفی شده و در مورد وی تصمیم گیری میشود! (سخت گیری در این خصوص کمتر است اما هر از گاهی تحت عنوان طرح های بازگشت به سنگر افرادی را دستگیر و رسانه ای نیز می شود) که در این گزارش با توجه به پیچیدگی های بسبار زیاد موضوع فرار از خدمت بیش از این به ادامه بحث فرار از خدمت نخواهیم پرداخت.

معافیت

مسئله معافیت از خدمت خود به چند دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

افراد دارای معافیت های پزشکی- کفالت- فرزند معلول شدید یا خیلی شدید و حتی معافیت های تک پسری و سه برادری و غیره- لازم به ذکر است کلیه افرادی که معافیتی غیر از معافیت پزشکی دریافت میکنند پشت کارت معافیت آنها عبارت معتبر فقط در دوران صلح دیده میشود.

لازم به ذکر است چند سالی است معافیت سه برادری و حتی تک پسری نداریم مگر آنکه فرد به علت هایی چون فوت پدر، پدر بالای ۷۰ سال، تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی، سرپرست خانواده باشد.

البته بر خلاف تصور موجود در خصوص معافیت پزشکی فراموش نکنیم که افرادی نیز وجود دارند که علیرغم داشتن شرایط دریافت معافیت پزشکی، از افشای آن خودداری می کنند تا از استخدام های دولتی هم محروم نشوند. این افراد با توجه به اینکه به علت یک بیماری میتوانند معافیت پزشکی بگیرند ولی به سربازی می روند زیرا امیدوارند بعدا در مؤسسات دولتی استخدام بشوند.

کسری خدمت

بسیاری از افراد بخصوص فرزندان ایثارگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و غیره از مزیت کسر خدمت یا حتی جایگزین خدمت برخوردار خواهند بود و معمولا این دسته از افراد حتما باید دوران آموزشی خدمت سربازی را طی کنند! اما در مورد طرح جایگزین‌ خدمت حتی آموزشی هم لازم دانسته نمی شود.

این موضوع مهمی است که چه کسانی از کسری برخوردار خواهند شد و کسری خدمت تحت چه شرایط و ضوابطی قابل دریافت خواهد بود. در این باره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- کسری خدمت فرزندان ایثارگر در طول ۸ ساله جنگ ایران و عراق که بسته به مدت زمان ایثارگری و خدمت در مناطق جنگی درگیر و عادی میزان کسری خدمت پدر به فرزند تعلق میگیرد‌. محاسبه این کسر خدمت بر اساس طول زمان اسارت، درصد جانبازی، هر ماه حضور در مناطق عملیاتی بدین صورت است که برای هر یک ماه حضور در مناطق عملیاتی ۱۲روز و برای مناطق غیر عملیاتی هر ماه ۸ روز می باشد. در صورتی که تعداد ماه های خدمت پدر و جانبازی به ۳۰ درصد برسد فرد از خدمت سربازی معاف خواهد شد.

۲- کسری خدمت بسیج که به میزان فعالیت و سمت در پایگاه های بسیج بستگی داشته که برای هر سال سابقه فعالیت ۴۵ روز کسری دریافت می کنند. از طرفی نیز شرکت در دوره های تکمیلی و دریافت کارت سبز می تواند باعث حذف دوران آموزشی از خدمت سربازی شود.

۳- کسری پروژه نیز یکی دیگر از کسری های خدمتی می باشد. در صورتی که سربازی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشد با انجام پروژه های مختلف برای ارگانهای نظامی، بعد از تایید آن، بین ۲ ماه الی ۲ سال کسری می گیرند.

۴- کسری خدمت مناطق محروم و عملیاتی و درگیر. سربازان مناطق عملیاتی و درگیر ۳ ماه کسری دریافت میکنند و به جای ۲۴ ماه ۲۱ ماه خدمت می کنند. همچنین در مناطق بد آب و هوا یا محروم ۲ ماه کسری و خدمت آنان ۱۷ الی ۱۸ ماه خواهد بود.

۵- کسری خدمت متاهلین نیز از دیگر کسری های خدمت سربازیه که بابت متاهل بودن فرد ۲ ماه کسری و به ازای هر فرزند ۲ ماه کسر خدمت دیگر رو شامل میشوند.

البته کسری خدمت تنها به موارد بالا محدود نبوده و شامل موارد متفرقه دیگر هم هست اما تقریبا عمده موارد مورد بحث قرار گرفت.

امریه دارها- نیروهای جذبی

مقوله دیگر مقوله افراد امریه دار است - این افراد موظف هستند دوره آموزشی را در یکی از ارگانها دیده و پس از آن به جای کار کردن در محیط نظامی به عنوان کارمند در یکی از ارگانهای دولتی یا شرکت های دانش بنیان خدمت کنند. ادامه خدمت آنها همانند یک کارمند خواهد بود با این تفاوت که حقوق دریافتی آنها مانند یک سرباز است و مانند سایر کارمندان از مزایایی مثل اضافه کاری و کارانه و پاداش و غیره برخوردار نخواهند بود مگر در مواردی جزئی مثل حق غذا یا لباس، آن هم با پرداخت مقادیر بسیار ناچیز. لازم به ذکر است پوشیدن لباس نظامی در محل کار برای امریه دارها ممنوع است.

گروهی دیگر از افراد هم تحت عنوان نیروهای جذبی شناخته می شوند که این افراد همانند امریه دارها بوده با این تفاوت که در ارگانهای وابسته به مراکز نظامی مانند درمانگاه ها یا مراکز تحقیقاتی یا غیره فعالیت می کنند. البته این افراد مانند بقیه سربازها پست مراقبت دادن و گاها مجبور به پوشیدن لباس نظامی نیز خواهند شد. به عبارتی دیگر افراد جذبی افرادی هستند که یک ارگان نظامی یا وابسته به آن با توجه به ویژگی ها یا سفارش افراد تقاضای به کارگیری وی را به ستاد کل میدهند. البته ستاد کل هم میتواند درخواست را به صلاح دید نادیده بگیرد.

سایر سربازانی که یکی شرایط ویژه بالا را ندارند در محیط های نطامی و عمدتا با پوشیدن لباس نظامی تحت عنوان سرباز وظیفه مشغول به خدمت خواهند بود.

البته گروهی از سربازان تحت عنوان معاف از رزم یا گروه ب(گروه الف افراد دارای سلامت روانی کامل هستند) شناخته می شوند و این افراد نباید به اموری که به سلامت آنها لطمه وارد میکند یا ممکن است برای سلامت سایرین خطر آفرین باشد گمارده شوند اما متاسفانه بسیاری از فرماندهان با بهانه اینکه این افراد الکی خود را به مریضی زده اند! و بر خلاف نظریه پزشکان به این موارد در حد لازم اهمیت نمیدهند.

لازم به ذکر است برخی از داوطلبان پشت کنکور که مشمول خدمت میشوند و به امید آوردن رتبه بهتر یک تا چند سال ممکن است پشت کنکوری باشند، مجبورند در یکی از دانشگاههای آزاد یا پیام نور ثبت نام کرده، شهریه یک سال را هم پرداخت کنند. اینها معمولا در کلاسها هم حاضر نمیشوند و خود را در خانه برای کنکور بعد آماده می کنند و باعث تحمیل هزینه های مضاعف به خانواده ها میشود.

مراحل ورود به خدمت سربازی

جوانان مشمول خدمت، معمولا قبل از خدمت سربازی به دنبال آگهی های استخدام امریه یا نحوه گرفتن معافیت از خدمت هستند.

۱- افراد امریه دار معمولا باید دارای یکی از این پنج شرط باشند:

معدل بالای ۱۷ در آخرین مقطع تحصیلی

تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی یا کمیته امداد

معاف از رزم

خانواده شهدا و ایثارگران یا متاهل بودن را دارا باشند و پس از آن باید در مصاحبه هایی همانند مصاحبه استخدامی در نهاد دولتی یا شرکت دانش بنیان شرکت کنند.

۲- بسیاری از افراد هم دنبال معافیتهای پزشکی هستند و متاسفانه حتی دیده شده برخی از افراد به قطع عضو و ایجاد جراحت در خود و غیره دست میزنند. همین مسئله باعث شده که این مورد از معافیت هر سال بروز رسانی شود و ممکن است حتی افرادی که سال گذشته معاف شناخته می شدند فردی با بیماری کاملا مشابه باید سال بعد اعزام شود. در این خصوص تجربه هایی مانند معافیت آقای وحید رجبلو یا معافیت فرزند سردار کمالی بارها رسانه ای شده اند.

البته گروهی از افراد هم با توجه به رزومه و روابط خود دنبال جذب قبل از خدمت نیز هستند.

اخیرا هم سامانه ای به عنوان سرباز ماهر راه اندازی شده است که مزایایی تحت عنوان تعویق خدمت و اعطای درجات نظامی تشویقی و غیره را ارایه می دهد. ما در این گزارش بیش از این به بحث سرباز ماهر نمیپردازیم زیرا که این خود حکایتی مفصل است و در حوصله بحث نمیگنجد.

معرفی

افراد پس از تصمیم گیری خود برای اعزام به خدمت به دفاتر پلیس به علاوه ده مراجعه کرده و پس از پرداخت مبلغی چند صد هزار تومانی و پرداخت هزینه های معاینات پزشکی در صورتی که معاف نشوند باید به خدمت اعزام شوند- این پروسه اعزام نیز حداقل دو ماه و حتی چندین ماه زمان بر است.

البته برخی از افراد به دلایل شخصی یا مواردی مثل امریه دار شدن یا ادامه تحصیل و ... مدام دنبال تمدید یا تعجیل یا معافیت های موقت تحصیلی و غیره هستند.

مطابق آمارها یکی از دلایل اصلی بسیاری از افراد برای ادامه تحصیل و مقاطع تحصیلات تکمیلی تعویق زمان خدمت سربازی است که این نیز به نوبه خود معضلی است.

ورود به خدمت سربازی

چند رور قبل از آنکه تاریخ اعزام افراد فرا برسد یگان آموزشی افراد از قبیل ارتش- سپاه- نیروی انتظامی - وزارت دفاع مشخص می شود. افراد مشمول بایستی خود در محل تجمع هر استان خود حضور داشته و خود را معرفی کنند.

در دوران آموزشی نیز اکثریت آموزشها، آموزشهای عقیدتی و سیاسی و نظام جمع است و درصد کمتری نیز به مهارتهای نظامی پرداخته می شود در حدی که حتی وقتی یک سرباز خدمتش تمام میشود، گاه حتی بلد نیست اسلحه را باز و بسته کند. در کل سربازی الان الافیه. همین.

پس از اتمام دوره رزم مقدماتی که معمولا از یک تا سه ماه طول میکشد برای برخی سربازان دوره تکمیلی رزمی و دوره های فنی لازم نیز گذاشته میشود(این دوره ها مخصوص افراد با محل خدمت در مناطق امنیتی و مرزی است و تحت عنوان دوره کد شناخته میشود.) که این فرایند هم چند ماه زمانبر خواهد بود و پس از آن به یگان خدمتی خود ارجاع داده میشود.

بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰درصد یک پایور باشد که متاسفانه با توجه به کار سخت وشبانه روزی آنها بسیار کمتر از این مبالغ به بهانه قیود بودجه پرداخت میشود.

از مشکلات حین خدمت هم چون به اندازه کافی گفته شده عبور میکنم.

معمولا حین پایان خدمت هم برخی از افراد با سختگیری های فرماندهان مواجه شده و حتی چندین ماه اضافه خدمت نیز باید بکشند.

اضافه خدمت

اضافه خدمت به دو دسته قبل خدمت و حین خدمت تفسیم می شود.

قبل از رفتن به سربازی به دلیل دیر اقدام کردن و تخلف از قانون و نداشتن دلیل موجه برای آن، قبل از اعزام از ۳ تا ۶ ماه اضافه خدمت پشت دفترچه ارسال شده در سیستم برای آنها ثبت خواهد شد و سرباز باید در انتظار عفو عمومی به مناسبت های مختلف از جمله ۲۲بهمن، عید های مذهبی و دینی، نوروز، روز سرباز و ارتش و نیروی انتظامی و... باشد تا اضافه خدمت سنواتیش را ببخشند.

اضافه خدمت حین خدمت یا بازداشت(هر یک روز بازداشت برابر است با سه روز اضافه خدمت)هم به دلایل گوناگون و گاها از روی اجبار و زورگویی برای سربازان، وجود دارد که بعضی هایش با پارتی و باند بازی و خواهش و عجز قابل بخشش از طرف فرمانده مربوطه و بعضی هایشان بدون پارتی و باندبازی و غیر قابل بخشش می باشند.

شرایط طبقاتی حین خدمت

نکته آخر هم شرایط طبقاتی داخل ارگان های نظامی است. شرایط مختلف و حتی خدمت در هر یک از یگان ها. مثلا خدمت کردن در هنگ مرزی و ارتش به مراتب سختتر از نیروی انتظامی و سپاه می باشد.

اختصاص درجه نیز در هر کدام از یگان ها فرق دارد و بر اساس تحصیلات به آنها درجه اختصاص میگیرد و یکی از عللی است که حقوق واریزی آنها با هم فرق می کند. البته حقوق واریزی نیز در هر یک از یگان ها با هم متفاوت است.

چرا می گویم شرایط طبقاتی. بالاخره فضای نظامی نیز در این شیوه تولید یعنی شیوه تولید سرمایه داری مستثنی نیست. همان فضا نیز کاملا طبقاتی است‌. چه بین سرباز با سرباز چه با کادری. سربازانی هستند که با ماشین لوکس شخصی و گوشی های لاکچری و لباس تر و تمیز و اتو کرده وارد پادگان میشوند، و از طرف دیگر سربازانی هم هستند چه به عنوان مسئول نظافت و چه نگهبان، حتی فرصت شستن لباسهایشان را پیدا نمی کنند و گوشی ای ندارند که خبر و اطلاعی از خانواده هایشان بگیرند.

پایان خدمت

پس از پایان خدمت و تسویه حساب باید برای دریافت کارت پایان خود مدتی به میزان حداقل یک ماه منتظر بود. این مدت درمواردی به دلایل واهی یا نا معلوم به سال نیز کشیده میشود.

خدمت سربازی معمولا با بیمه بازنشستگی همراه نیست اما افراد با پرداخت هزینه های چند میلیون تومانی می توانند مدت خدمت خود را به سوابق بیمه خود بیافزایند که این هزینه ها هم خود معضلی بزرگ است.

در مواردی نیز برای اصالت سنجی کارت پایان خدمت یا صدور المثنی افراد مجبور به پرداخت هزینه زیاد در دفاتر پلیس به علاوه ده هستند.

در پایان نکته زیر هم باید ذکر شود که طبق قانون نظام وظیفه در کنار دوره ضرورت ۲ ساله موارد زیر را هم داریم:

*دوره ضرورت* سربازی به مدت ۲ سال

*دوره احتیاط* خدمت سربازی به مدت ۸ سال

*دوره ذخیره اول* خدمت سربازی به مدت ۱۰ سال

*دوره ذخیره دوم* خدمت سربازی به مدت ۱۰ سال

لازم به ذکر است در دوران کرونا طبق مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح برای بسیاری(نه همه) از فارغ التحصیلان پزشکی - پیرا پزشکی و حتی دامپزشکی چند ماه دوره احتیاط علاوه بر خدمت ضرورت دو ساله اجباری شده بود.

این نشان میدهد که موارد ذکر شده در قانون نظام وظیفه فقط روی کاغذ نیست و به راحتی و با یک مصوبه ساده اگر لازم بدانند اجرایی میکنند.

خرداد 1401

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر