مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

نامه رسیده: از یک کولبر به کولبران درباره سوداگران کرد و نفتگران اعتصابی

نوشتۀ: یک کولبر

یار و یاور ما همین کارگران اعتصابی هستند که باید به ندایشان گوش کنیم از تجربیاتشان درس و آموزش بگیریم و با خوشبینی و امیدواری پیام همبستگی خودرا به هم طبقەای ها و رفقای راستینمان اعلام بداریم که با ذهن و اندیشه و قلبمان از این سر ایران تا آن سوی کشور با رزم برحقشان همسو هستیم و رزم همه ما رنجدیدگان کردستان، ایران و جهان علیه سرمایه است

توضیح سایت: نامه زیر توسط یک رفیق کولبر ارسال شده است.

فوق لیسانس شیمی هستم اهل استان کرمانشاه. دل نوشتەای نگاشته‌ام از من کولبر و یکی از صدها تحصیل کردگان که کولبری میکنم خطاب به کولبران کردستان. هر وقت کولبری هدف شلیک مستقیم گلوله حافظان سرمایه میشود و یا از پرتگاه پایش لیز میخورد و جان میدهد و یا در خوشبینانه ترین حالت یا توسط نگهبانان سرمایه کتک میخورد و یا قطع عضو می شود رسانەهای اونور آبی اعم از فارس و کردشان فریاد سر می دهند کە واویلا #کولبر_نکشید.

مدال انتخاب مزخرف ترین و پوچ ترین شعار معاصر را باید به این احزاب و سمپاتهایشان داد زیرا آنها با پدیده کولبری به مانند یک امر طبقاتی نگاه نمیکنند و اساسا مشکلشان خود پدیده کولبری نیست بلکه کشتن کولبران مورد اعتراضشان است و چنان با یک کاسه کردن و یکدست کردن کولبران با بورژواهای محلی کردستان این پدیده غیر بشری که حاصل ساز و کار و مناسبات غیرانسانی سرمایه‌داری است را به مقوله ستم ملی تقلیل داده‌اند گویا در این مناسبات و گردش روزافزون سرمایه تمام کردستان بدون هیچ تقسیم بندی طبقاتی به طور یکسان سود و زیان میبرند.

من از همین جا به تمام هم طبقەهایم اعم از کارگران و کولبران یادآور میشوم درد ما دردی ملی نیست بلکە دردیست کاملا طبقاتی. درد ما با کارگران شرکت نفت، کارگران هفت تپه و کارگران سراسر جهان مشترک است نه با بورژوازی تجاری کردستان. همانگونه که سهم کارگران سایر کارگا‌‌ه‌ها و حوزه‌های تولیدی ایران و جهان همانند ما کولبران کرد از گردش سرمایه گرسنگی، حقوق معوقه، عدم داشتن بیمه، عدم امنیت شغلی، اخراج فله‌ایی و فقر و فلاکت روزافزون تود‌ه اییست ما طبقه رنجدیده کولبر کردستان نیز سهم مان از مرز و گمرکات مرزی و گردش سرمایه در مرزهایمان ، کولبریست، ریسک کردن و خطر کردن است، یخ زدن در سرما است، گلوله است و جان دادن و قطع عضو شدن. اما در مقابل سهم بورژوازی تجاری کردستان مانند تمام بورژواهای سایر نقاط دیگر از همین مرز مشترکمان پارو کردن دلار است و سودهای کلان، ماشینهای لوکس است و خانه‌های ویلایی و سفرهای لاکچری.

رفقا کولبران و هم طبقەهای عزیزم ما همە بە چشم خود دیدەایم و تجربەاش کردەایم کە احزاب بورژوا ناسیونالیست و پروغرب کردستان اعم از حزب دموکرات و حزب پژاک و کومله در مرزهای کولبری از کولبران حق گمرک (شما بخوانید باج و پول زور) میگیرند. پس نه این احزاب و نه سمپاتهای شیّادشان صلاحیت آن را ندارند که از درد کولبر بگویند و بنویسند و مطمین باشید بدون هیچ تردیدی آنکس که درد کولبری را به درد مشترک ملی تقلیل میدهد و صرفا از فرم حکومت و قدرت و استبداد مرکز بدون در نظر گرفتن سازوکار جهانی و منطقەای سرمایه‌داری سخن میگوید بی گمان یک ریاکار و کلاهبردار است.

این درددل را نوشتم تا یادآور شوم که ما قبل از هرگونه شلیک مستقیم و ستمی از سوی نیروهای حافظ سرمایه در ایران توسط بورژوازی تجاری محلیمان همان صاحبان بار و کالاها استثمار شدەاییم، صاحب بار و بورژوازی محلی کردستان که با تلفنش در تخت خوابش دلار جابجا میکند چگونه با ما کولبران کە از روی ناچاری و نداری و بیکاری و فقر بە کولبری روی آوردەایم و با فلاکت و مشقت و بدبختی و به قیمت جانمان کالا و سودش را حمل و حفاظت میکنیم همسان هستیم و در یک خط قرار میگیریم؟ ما با این زالوصفتان در مقابل یکدیگر هستیم نه در کناریکدیگر.

در پایان باید عرض کنم که این اپوزسیون منحط و خوش نشین در خارج از ایران اعم از چپ و راستشان که در برابر سازوکار جهانگیر و ویرانگر نظام متعفن سرمایه‌داری ساکت اند و همه درد و رنج و فلاکت توده‌ایی ما را به ناکارآمدی دولت جمهوری اسلامی تقلیل میدهند و صرفا از تبعیض و ستم ملی سخن میگویند دلسوز و یاور ما نیستند بلکه دشمن طبقاتی ما و عوامل و دست اندرکاران تحمیق کردن ما هستند در یک کلام باید به همه‌شان بفهمانیم و بگوییم که سکوت کنید وخفه شید. یار و یاور ما همین کارگران اعتصابی هستند که باید به ندایشان گوش کنیم از تجربیاتشان درس و آموزش بگیریم و با خوشبینی و امیدواری پیام همبستگی خودرا به هم طبقەای ها و رفقای راستینمان اعلام بداریم که با ذهن و اندیشه و قلبمان از این سر ایران تا آن سوی کشور با رزم برحقشان همسو هستیم و رزم همه ما رنجدیدگان کردستان، ایران و جهان علیه سرمایه است با هر شکل و قالب و نامی و یا در هر لباسی و با هر زبان و ایدئولوژی خاصی در هر نقطه از این کره خاکی.

10 تیر 1400

 

دیدگاه‌ها   

# آکو 1400-05-06 23:14
سلام رفیق عزیز... ممنون از نامه دلگرم‌کننده و صمیمانه‌ات و درعین حال دقیق
فقط یک نکته را در حاشیه ذکر کنم، اینکه اصطلاح "کولبر" زمانی در کردستان یک تلقی طبقاتی داشت عنوان "کرێکۆڵ" که ترکیب اجاره و کول است بعبارتی به کسانی اطلاق میشود که نیروی کولشان را در ازای پول میفروشد، که در اصل همان کول‌مزد میشود 'قبلا رفیق عزیزی آن را پیشنهاد داد'
اما این واژه "کولبر" قدیمی نیست چیز تازه ای است که عمرش به یک پنجم "کرێکۆڵ"هم نمیرسد.این واژه بعداز آن سر و کله اش پیدا شد که بورژوازی ایران کم کم داشت آداب و مناسک خودش را شکل میداد و به دنبال آن طبقه متوسط شهری ایران سر بر می آورد کردستان هم از این تقدیر بی نصیب نماند ، از طرفی ناسیونالیزم بورژوایی گاه آرام و گاه سریع از "خبات شاخ(جنبش کوه)" دل می کند و به شهر دل می بست و این دخیل بستگان دموکراسی و بازار آزاد و جامعه مدنی بی شرمانه به جز خواست های خودشان چون آزادی حجاب و آزادی بیان و آزادی های یواشکی هیچ پدیده اجتماعی-طبقاتی نماند که آنها را به نفع تحقق اهداف خود از مضمون و محتوای طبقاتی خالی نکنند ، رنجها و سختی کار و از آن بیشرمانه تر حتی مرگ کولمزدان برای براندازان و طبقه متوسطی های "عقل در کمر" موهبتی است که هم میتواند جامعه مدنی را تغذیه کند هم نابکاران بورژوا-ناسیونالیست کُرد را.
و به این طریق "کرێکۆڵ" را به واژه حقیرانه "کولبر" تقلیل دادند، درست در حالی که جامعه مدنی-بازان از راه پیاده یا اکثرا با ماشین با لباس و کفش بِرند و دوربینهای چند ده‌ملیونی (که روزی از روی شانه های "کرێکۆڵ" به دست خریداران کُرد رسیده )خودشان را به کولمزدها رساندند واز آن وقت زندگی و رنج کولمزد و خانواده‌اش شد سلاح منافع جامعه مدنی...خوشبختانه جنبش طبقاتی کارگران به درجه‌ای از ترقی رسیده است که عرصه را برای این زالوصفتان ضدکارگر بسیار تنگ کرده‌است.

والبته این نیز یادمان نرود بیشتر کولمزدها به همان دلایلی که مجبور به انجام کار کولمزدی شده‌اند و به اضافه رنج طبقاتی خانواده هاشان از تحصیل و حق آن بازمانده‌اند.
زنده‌باشی رفیق عزیز امیدواریم بازهم نامه بنویسی به آدرس هم طبقه‌ای ها و کارگران کمونیست از هر جای این جهان.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# ئاسۆ 1400-05-07 04:01
رفیق عزیز
ممنون از نکتهٔ بجای شما. اما اجازه دهید من هم حاشیه‌ای بر توضیح شما بنویسم. در مورد "کرێکۆڵ" به درستی نوشته‌اید که ترکیب (کرێ+کۆڵ) است. سپس معنای هر یک از دو جزء را نوشته‌اید، که لازم می‌دانم در مورد جزء نخست گفتهٔ شما را اصلاح کنم. در زبان کردی به کارگر "کرێکار" اطلاق می‌شود که ترکیبی است از دو جزء (کرێ+کار) به معنای "مزدکار" یا کسی که در ازای دریافت مزد کار می‌کند یا در حقیقت همان کارگر مزدی. هرچند کلمهٔ "کرێ" به معنای اجاره هم هست، اما باید توجه داشت که در ترکیباتی مانند "کرێکار" یا "کرێکۆڵ" وجه معنایی "مزد" مد نظر است و آن رفیق مورد اشارهٔ شما هم احتمالاً در پیشنهاد معادل "کول‌مزد" برای "کرێکۆڵ" به همین وجه استناد کرده است.
زنده باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# آکو 1400-05-07 09:03
بله حق با شماست و همانطور که گفتین به همین خاطر کول‌مزد ترجمه شده.
ممنون بابت توضیح کامل شما.زنده باشی رفیق عزیز
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب