مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

درخت مقاومت (نمایشنامه)

نوشتۀ: فرهاد روشن

مقاومت می کنیم، بسیار هم مقاومت می کنیم - آن گاه که باغ های سبز و درخشان زیتون را به یاد می آوریم - آن ها کتمان خواهند کرد - اما تاریخ فاش می کند

gaza 2008 28

صحنه ی اول

کارگر مسافر

مسافر

تنها یک نیمکت که بالایش نوشته شده است ایستگاه اتوبوس در صحنه دیده می شود. کارگر مسافر روی نیمکت نشسته است. انگار که کلافه است و حوصله اش سر رفته چون مدام به ساعتش نگاه می کند. مسافر از سمت راست صحنه وارد می شود. لباس کهنه ای به تن دارد و چمدان بزرگی که به سختی آن را پشتِ سرش می کشد و چفیه ای دور سر صورتش بسته است و فقط چشم هایش معلوم است.

کارگر مسافر متعجب و خوشحال به او نگاه می کند و کیفش را از روی نیمکت برمی دارد و کنار پایش می گذارد که مسافر روی آن بنشیند. اما مسافر درحالیکه چمدان را به دنبال خود می کشد و برای رفتن عجله دارد از او دور می شود.

کارگر مسافر بلند می شود.

کارگر مسافر: )با صدای بلند به مسافر) سلام! ( بعد با صدای بلند تر و آهنگین) آهای گفتم سلام!

مسافر دست از کشیدن چمدان برمیدارد، برمی گردد. متعجب و ترسیده نگاهش می کند، انگار تازه متوجه اش شده.

مسافر: (با سوء ظن) تو کی هستی؟

کارگر مسافر: من یه کارگرم که منتظر اتوبوس بعدیه... خودت کی هستی؟

مسافر: (باز هم مشکوک) اتوبوس قراره تو رو کجا ببره؟

کارگرِ مسافر: (بعد از کمی سکوت) بزار اینطوری بگم که هردومون می خوایم از یه چیز فاصله بگیریم (سمتی را که مسافر از آن آمده بود نشان می دهد) از اون جا...

مسافر: (بدون ترس کمتری) پس از مردن نمی ترسی؟

... 

متن کامل در فرمت پی دی اف

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب