مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

بیانیه پایانی کنفرانس دوم سازمان تدارک کمونیستی

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

کنفرانس دوم سازمان تدارک کمونیستی پس از یک ماه کار فشرده و برگزاری چهار روز جلسه به کار خود پایان داد.

کنفرانس دوم سازمان تدارک کمونیستی روز یازده اردیبهشت (اول ماه مه) با سرود انترناسیونال کار خود را آغاز نمود و روز 15 خرداد (5 ماه ژوئن) به کار خود پایان داد. علاوه بر اعضاء سازمان، جمعی از فعالان علاقمند به سرنوشت کمونیسم نیز در جلساتی جداگانه در مباحث کنفرانس شرکت داشتند.

کار آماده سازی کنفرانس از ماهها قبل و با انتشار مطالب متعدد در تبیین موقعیت کنونی مبارزه طبقاتی و تمرکز بر عرصه های اصلی نقد کمونیستی آغاز گردیده بود. کنفرانس در ادامه همان مباحث تمرکز اصلی خود را بر پاسخگوئی به سه پرسش اساسی پیش روی کمونیسم معاصر به طور کلی و تدارک کمونیستی به طور اخص قرار داد. نخست خصلت نمائی لحظه تاریخی کنونی در تکامل سرمایه داری و امکان و ضرورت انقلاب اجتماعی؛ دوم مسأله سازمانیابی و سازماندهی کمونیستی در لحظه کنونی و بالاخره سوم تمرکز بر ضرورت روشن نمودن اهداف مبارزه کمونیستی و خطوط اصلی نظم سوسیالیستی بدیل نظم مسلط کنونی.

 بر اساس این ملاحظات کنفرانس کار خود را با ارائه گزارش سیاسی از اوضاع جهانی آغاز کرد که بویژه به بررسی تحلیلی روند توسعه سرمایه داری معاصر و انکشاف تضادهای درونی آن در دوران پسا جنگ سردی اختصاص داشت. در کلی ترین بیان گزارش با بررسی تحلیلی انکشاف تضادهای سرمایه داری نشان داد که مناسبات تولیدی اکنون به سد راه تکامل نیروهای مولده بدل گردیده و دورانی از انقلابات اجتماعی فرا رسیده است.

پس از تصویب کلیات گزارش سیاسی مباحثه در زمینه سازمانیابی کمونیستی و نقش ویژه "تدارک کمونیستی" در دستور کار قرار گرفت. نتیجه این مباحث هم در تغییر نام تدارک کمونیستی  از "تدارک کمونیستی – جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا" به "سازمان تدارک کمونیستی" و هم در بررسی و تجدید نظر در موازین سازمانی مصوب کنفرانس مؤسس تدارک کمونیستی خود را نشان می دهد. انتقال ثقل فعالیت تدارک کمونیستی به داخل کشور اصلی ترین نتیجه این مباحثات بود که در اسناد مربوطه نیز بازتاب یافته اند.

و سرانجام کنفرانس وارد بحث در زمینه چشم اندازهای اجتماعی و خطوط برنامه ای کمونیسم معاصر گردید. از یک سو پاسخ به این پرسش در دستور کار قرار می گرفت که رویکرد کمونیستی به جنبشهای مطالباتی کارگران و زحمتکشان چیست و از سوی دیگر پاسخ کمونیستی به معضلاتی که سرمایه داری هر روز بر آن می افزاید و بر دوش جامعه قرار می دهد کدامند. کنفرانس در این زمینه ضمن تأئید کلی اسناد مصوبه کنفرانس اول تدارک کمونیستی، لازم دانست که رویکرد سازمان به جنبشهای مطالباتی را اصلاح نموده و به جای طرح مطالبات کمونیستی به طور مستقل و منفک از چشم انداز کمونیستی، این مطالبات را تنها در ذیل برنامه عمل دولت انقلابی کارگران و زحمتکشان به میان بکشد. به عبارت دیگر، کنفرانس به این نتیجه رسید که تمرکز یک سازمان کمونیستی باید معطوف به تعیین استراتژی، تاکتیک و برنامه برای کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر انقلابی باشد. ورود به جنبشهای مطالباتی برای انجام اصلاحات تنها بر متن این رویکرد می تواند به انکشاف مبارزه طبقاتی و تقویت صف طبقه کارگر یاری رساند. تهیه و تنظیم منشور اجتماعی کمونیسم حاصل این مباحثات بود.

در آخرین اقدام کنفرانس با انتخاب رفقا بهمن شفیق به عنوان دبیر سیاسی و وحید صمدی به عنوان دبیر اجرائی سازمان تدارک کمونیستی به کار خود پایان داد.

کنفرانس دوم سازمان تدارک کمونیستی

15 خرداد 1400

5 ژوئن 2021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب