مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

طبقه کارگر و قدرت سیاسی - 2: درباره عوامل عینی و ذهنی انقلاب اجتماعی

نوشتۀ: بهمن شفیق

از انقلاب اکتبر تا انقلابات رنگی آغاز قرن حاضر، چه چیز انقلابات پایان قرن نوزده و آغاز قرن بیست را از انقلابات بعدی متمایز می کرد؟ چگونه مفهوم انقلاب از امر رهائیبخش طبقه کارگر به ابزاری در دست بورژوازی برای استمرار نظام سرمایه داری تحول یافت؟

گفتار حاضر در ادامه بحثی طرح شد که در قسمت اول به مسأله ضرورت، مطلوبیت و امکان انقلاب اجتماعی و اتخاذ استراتژی ناظر بر این جهتگیری برای طبقه کارگر می پرداخت. برای تدقیق بیشتر مفاهیم مورد بحث، لازم بود که با عطف به تجارب انقلابات از پاین قرن نوزده تاکنون، به برخی از پایه های نظری تئوری مارکسیستی انقلاب نیز پرداخته می شد. در گفتارهای دیگری به ملزومات یک سازمانیابی کمونیستی برای حرکت به سمت انقلاب اجتماعی خواهیم پرداخت. 

بهمن شفیق

11 فروردین 1400

31 مارس 2021

 

یک تصحیح: در دقیقه 31 به اشتباه نام ریگان در رابطه با انگلستان آمده است در حالی که مارگارت تاچر مد نظر بود.

 

 

 

 

دیدگاه‌ها   

# امین خ 1400-01-17 22:43
لطفا ادامه این بحث رو منتشر کنید چون در پایان بخش دوم فضای بحث شلوغ و تیره شد و اینطور به نظر میرسه که بحث داره به عدم امکان انقلاب اجتماعی میرسه!!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب