Print this page

چپ و آموزش رایگان

نوشتۀ: بهمن شفیق

گفتاری در زمینه تشدید تضادهای طبقاتی، نقش چپ در منفعل نمودن جنبش کارگری در برابر تعمیق سرمایه داری عنان گسیخته بازار آزادی، فراهم آمدن زمینه های طرح مطالبات پایه ای طبقاتی و تلاش چپ در مسخ این مطالبات و تبدیل آن به زیر مجموعه ای از جنبش ضد رژیمی

بهمن شفیق

27 تیر 98

19 ژوئیه 2019

 

ضمیمه: بیانیه شورای بازنشستگان ایران 

ادامه سیاست خصوصی سازی آموزش!

سواد وآموزش نه یک حق فردی و اجتماعی، بلکه یک عرصه سودآوری در تسلط بازار شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره تغییرات شهریه امسال مدارس غیردولتی گفت: تقریبا شهریه‌ها مانند سال گذشته است، اما با توجه به شاخص‌ها ، متناسب سازی شده است.

"متناسب سازی با شاخص ها" اسم رمز بالا بردن شهریه های مدارس غیر انتفاعی ست که در اجرای سیاستهای کم کردن از مدارس دولتی و افزایش مدارس خصوصی ، هر ساله با توجه با "شاخص ها" میزان شهریه ها هم "متناسب سازی" میشوند تا بدینوسیله چرخه سودآوری این بخش از سرمایه هم تضمین شده باقی بماند.

اساسا" سوادآموزی در سیستم سرمایه داری با رشته های مختلف تحصیلی و ایجاد امکانات و زیر ساخت هایش ، برمبنای نیازهای تکنیکی تولید و عرصه های سودآوری سایر بخشها ، تعیین و ساماندهی میشوند. تحصیل و آموزش بخشی از چرخه تولید و خدمات آن است. تاسیس مدارس مدرن در سرمایه داری بخشی از کارخانه و سایرنهادهای سرمایه است. بدینجهت نیروی کار شاغل در این عرصه یعنی آموزگاران و سایر پرسنل مرتبط، بعنوان نیروی کارمزدی برای سرمایه  تولید ارزش افزوده میکنند چرا که این آموزش اساس باروری و توانائی نیروی کاری محسوب میشود که بعداً درجایگاه یک محصول و یک کالا مبنای ارزش مصرف و مبادله قرار میگیرد. ارزش تحصیلات و مدرک درجامعه از همین جایگاه ست. "مدرک"، توانائی نیروی کار را برای چانه زنی در فروش به کارفرما ، در موقعیت بالاتری قرارمیدهد. از همین جا دلیل تولید پایان نامه ها و فروش دکترا در سیکل سودآوری بازار معنی پیدا میکند.

آشکارترین دستبردی که در مقیاس اجتماعی صورت میگیرد این است که "بازارآزاد"،هزینه این آموزش را که نیاز اولیه خودش و پیش شرط تولید سرمایه داری ست، بر گردن طبقه مزد بگیر جامعه میندازد.

 آموزش خصوصی یا به تعبیری "غیر انتفاعی"، یعنی هزینه آموزش ازجیب مردم، منافع و عایداتش متعلق به طبقه سرمایه دار!!

به بیانی دیگر طبقه سرمایه دار حاضر نیست که تامین نیازها، پیش شرط های سودآوری و بقای خودش را توسط خود ویا دولت متبوعش متقبل شود.

آموزش و تحصیلات از اولین سالهای کودکی تا آخرین مراحلی که هرانسانی مطالبه و اراده میکند، باید بصورت رایگان توسط جامعه و با شرایط یکسان برای همه شهروندان باشد. قرار دادن این حق طبیعی انسانها در چرخه سودآوری سرمایه، بمعنای انتقال هزینه ها بر گرده مردم از یکطرف، و محروم کردن خانواده های طبقه مزد بگیر از ادامه آزادانه و داوطلبانه برای کسب علم و دانش است.

آموزش رایگان برای همه، در همه مقاطع تحصیلی

 

شورای بازنشستگان ایران

22/2/1398