اطلاعیه: کنفرانس سوم سازمان تدارک کمونیستی برگزار می گردد!

نوشتۀ: تدارک کمونیستی
Write a comment

حیرت آور است که در جهانی که مجموعه تضادهای عینی نهفته در درون نظم مسلط بر آن با شتابی بی نظیر به نقطه انفجاری بزرگ نزدیک می شوند؛ در جهانی که سه دهه پس از اعلام پیروزی همیشگی سرمایه داری بر سوسیالیسم در هیچ کشوری از جهان هیچ سخنی از سعادت عمومی نمی تواند در میان باشد، باز هم این راه حل های سرمایه داری در اشکال مختلفند که خود را به عنوان بدیلهائی در مقابل وضعیت موجود طرح نموده و در مقابل توده کارگران و زحمتکشان قرار می گیرند.

سومین کنفرانس "سازمان تدارک کمونیستی" در ماههای آینده برگزار می گردد. زمان برگزاری کنفرانس با توجه به پیشرفت مباحث آماده سازی کنفرانس تدقیق خواهد شد.

وظیفه اصلی کنفرانس روشن نمودن موقعیت کنونی کمونیسم معاصر، نه فقط در ایران، و تلاش برای یافتن پاسخ به گرهی ترین مشکلات بر سر راه پیشروی جنبش کمونیستی در ایران و جهان است.

سازمان تدارک کمونیستی در سیر حرکت خود تاکنون توانسته است بخشهائی از مبانی کمونیسم طبقاتی معاصر به مثابه نقد همه جانبه نظم مسلط را تدوین نموده و کمونیسم را به عنوان جریانی متمایز از چپ تببین کند. با این حال آنچه تدارک کمونیستی در این مدت بدان دست یافت نسبت به آنچه باید انجام شود هنوز بسیار ناچیز است.

برای یک کمونیست آشنا با مباحث تدارک کمونیستی، اکنون هم تبیین کمونیسم به عنوان جنبش مستقل طبقاتی پرولتاریا و متمایز از چپ امری بدیهی است و هم نسبت مبارزه کمونیستی با مبارزه با اصلاحات؛ هم سیاست ورزی کمونیستی در قبال مسائلی از قبیل "مسأله ملی" و مسأله زنان معمائی لاینحل نیست و هم نسبت کمونیسم با مبارزه برای آزادیهای دمکراتیک. تدارک کمونیستی توانسته است در تمام این زمینه ها به مبانی روشنی از تبیین کمونیستی دست یافته و آن را در پراتیک سیاسی خویش نیز متحقق کند. با این حال، آنچه در مقابل کمونیسم معاصر قرار گرفته است به مراتب فراتر از عرصه هائی است که تدارک کمونیستی قادر به پرداختن به آن بوده است.

روند متلاطم مبارزه طبقاتی و جدال درون قطبهای مختلف بورژوازی در سطح جهانی، منطقه ای و کشوری همراه با تحولات سرسام آور اقتصادی و تکنولوژیک و تکانهای شدید اقتصادی به طور بی وقفه ای به تولید و بازتولید امواج سهمگینی از انواع ایدئولوژی های بورژوائی منجر شده و می شوند که هر یک به تنهائی به عنوان مانعی بلند در برابر کمونیسم معاصر ظاهر می شوند. نه فقط ارتجاع عریان بورژوائی با آنتی کمونیسم آشکار، بلکه ارتجاع بسیار موذیانه تر تحت لوای ترقیخواهی از سوی جناح های باصطلاح چپ بورژوازی به عنوان موانعی سخت در امر سازمانیابی و سازماندهی طبقه کارگر عمل نموده و پیشروی کمونیسم معاصر را با دشواریهای عظیم مواجه می نمایند.

حیرت آور است که در جهانی که مجموعه تضادهای عینی نهفته در درون نظم مسلط بر آن با شتابی بی نظیر به نقطه انفجاری بزرگ نزدیک می شوند؛ در جهانی که سه دهه پس از اعلام پیروزی همیشگی سرمایه داری بر سوسیالیسم در هیچ کشوری از جهان هیچ سخنی از سعادت عمومی نمی تواند در میان باشد، باز هم این راه حل های سرمایه داری در اشکال مختلفند که خود را به عنوان بدیلهائی در مقابل وضعیت موجود طرح نموده و در مقابل توده کارگران و زحمتکشان قرار می گیرند.

برای غلبه بر این چالش، کمونیسم معاصر چاره ای جز آن ندارد که بر پیش ترین لبه این تحولات حرکت نموده و با شناخت جامعی از عمیق ترین مبانی و پایه های مادی تحولات جاری در سطح جهانی و کشوری قادر به تمیز گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک مختلف درون سایر طبقات اجتماعی گردیده و وزن و جایگاه هر کدام را مشخص نموده و به تعیین استراتژی و تاکتیک متناسب با این شناخت بپردازد.

از سوی دیگر، این نیز برای کمونیستها و برای پیشروترین کارگران واقف به منافع طبقاتی پایه ای خویش باید روشن شده باشد که هیچ نیروئی در جهان معاصر بدون متحدین و مؤتلفین در سطح بین المللی و جهانی عمل نمی کند. این تنها پرولتاریای کمونیست است که هنوز نتوانسته است بر محدودیت درون کشوری خویش غلبه نموده و صف آشکاری از مبارزان متحد در عرصه بین المللی را شکل دهد.

سومین کنفرانس سازمان تدارک کمونیستی گامی خواهد بود در راستای حرکت به سمت پاسخگوئی به این چالشهای پیش رو. محورهای اصلی مباحثات تدارکاتی کنفرانس در روزهای آینده تعیین و اعلام خواهند شد. 

کار آماده سازی سومین کنفرانس "سازمان تدارک کمونیستی" با انتشار علنی مباحثات در سایت تدارک آغاز می شود. این کاری خواهد بود سنگین و فشرده که بر فعالیت روتین ما نیز سایه خواهد انداخت. پیشاپیش لازم میدانیم یک بار دیگر تأکید کنیم که بنا بر سنت کاری تدارک کمونیستی، ما از هر گونه مشارکت سازنده ای در مباحثات، مستقل از مواضع احیانا متفاوت، از سوی سایر کمونیستها و فعالین مدعی کمونیسم استقبال نموده و آنان را به مشارکت در این روند دعوت می کنیم. اساسا هدف ما از انتشار علنی مباحثات هم در جریان قرار دادن کلیه کمونیستهائی است که به حکم محدودیتهای کنونی از امکان تماس مستقیم با آنان برخوردار نیستیم و هم در عین حال باز کردن امکانی است برای مداخله و اظهار نظر کلیه علاقمندان و منتقدان. تنها پیش شرط درج نظرات از سوی هر علاقمندی، مربوط بودن مباحث به موضوعات مطروحه هستند و نه الزاما توافق با دیدگاههای "تدارک کمونیستی". برعکس، ما از درج نظرات انتقادی ای که بر مبنای استدلال و خردورزی صورت گرفته باشند استقبال نیز میکنیم.

سازمان تدارک کمونیستی

19 آبان 1400

10 نوامبر 2021

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر