مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

اهداف، ساختار و موازین فعالیت سازمانی "تدارک کمونیستی"

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

هدف این مبارزه ایجاد جمهوری سوسیالیستی ایران به عنوان نخستین گام در راه تحقق انقلاب اجتماعی در کل کشورهای خاورمیانه و با هدف ایجاد جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی خاورمیانه می باشد.

اهداف، ساختار و موازین فعالیت سازمانی "تدارک کمونیستی"

الف: اهداف

 1. "سازمان تدارک کمونیستی" (از این پس: تدارک کمونیستی) تجمع داوطلبانه ای از فعالین کمونیست است که با هدف مبارزه برای تدارک امر انقلاب اجتماعی، سرنگونی دولت سرمایه داری و برقراری نظم نوین سوسیالیستی مبارزه می کند.
 2. هدف این مبارزه ایجاد جمهوری سوسیالیستی ایران به عنوان نخستین گام در راه تحقق انقلاب اجتماعی در کل کشورهای خاورمیانه و با هدف ایجاد جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی خاورمیانه می باشد.
 3. ابزار تحقق این هدف حزب کمونیستی طبقه کارگر است و مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی در راه تشکیل این حزب وظیفه بلاواسطه تدارک کمونیستی را تشکیل می دهد.
 4. برای دستیابی به این هدف تدارک کمونیستی:
  1. در جهت پاسخگوئی به مصافهای ایدئولوژیک و سیاسی پرولتاریای کمونیست مبارزه خواهد کرد،
  2. برای گسترش روابط بین المللی کمونیستی و ورود به تبادل نظر با احزاب و گروهبندیهای کمونیستی درون جنبش کارگری تلاش خواهد نمود،
  3. در حد توان خود در جهت تقویت گامهای عملی در تقویت همبستگی بین المللی در حمایت از مبارزات کارگران کشورهای دیگر تلاش خواهد نمود،
  4. در جهت ایجاد ساختارهای پایه ای کمونیستی در داخل ایران با هدف سازمانیابی کمونیستی طبقۀ کارگر تلاش خواهد نمود.
  5. با تشکیل حزب کمونیستی طبقۀ کارگر در ایران، تدارک کمونیستی به عنوان تشکلی مستقل به حیات خود خاتمه داده و اعضاء آن در چهارچوب حزب کمونیستی طبقۀ کارگر مبارزه خود را ادامه خواهند داد.
  6. تدارک کمونیستی خود را موظف می داند که به عنوان نیروئی دخیل در مبارزه طبقاتی در ایران، رهبری تشکیلات را از داخل ایران سازمان دهد.
  7. از زمان پایان برگزاری کنفرانس دوم، تدارک کمونیستی خود را موظف می داند انتقال رهبری تشکیلات به داخل کشور را در مدت حداکثر دوسال متحقق نماید. در صورت عدم موفقیت در دستیابی به این هدف، بررسی انحلال تدارک کمونیستی به عنوان یک سازمان کمونیستی در خارج از کشور در دستور کار کنفرانس وقت قرار خواهد گرفت.

ب: ساختار

 1. کنفرانس اعضاء بالاترین مرجع تصمیم گیری در تدارک کمونیستی خواهد بود.
 2. اسناد پایه ای تدارک کمونیستی، در هر کنفرانس مجددا به رأی اعضاء شرکت کننده گذاشته خواهند شد و در صورت لزوم تغییرات لازم در آنها به عمل خواهد آمد.
 3. کنفرانس اعضاء تدارک کمونیستی حداقل یک بار در سال تشکیل می گردد.
 4. سایت تدارک ارگان رسمی تدارک کمونیستی است.
 5. امور سیاسی و تشکیلاتی تدارک کمونیستی در فاصلۀ بین دو کنفرانس، توسط دبیر سیاسی و دبیر اجرائی هماهنگ خواهند شد.
 6. دبیر اجرائی هماهنگی های لازم را برای تبادل نظر اعضاء و تأمین مشارکت آنان در امور تدارک کمونیستی به عمل آورده و در صورت لزوم ترتیبات لازم را برای اعلام مواضع سیاسی تدارک کمونیستی به عمل خواهد آورد.
 7. تصمیم دربارۀ عضویت متقاضیان جدید بر عهدۀ هیأتی متشکل از دبیر سیاسی، دبیر اجرائی و دو عضو تحریریه سایت خواهد بود.

ج: عضویت

عضو تدارک کمونیستی کسی است که

 1. تقاضای عضویت وی مورد تأئید تدارک کمونیستی قرار گرفته باشد،

تبصره: تقاضای عضویت رسما و با درخواست فرم عضویت و ارسال آن به عمل می آید

 1. کلیت اهداف مندرج در بیانیه های پایه ای آن را قبول داشته باشد
 2. به طور منظم حق عضویت بپردازد

تبصره: مبلغ حق عضویت برای خارج از کشور معادل حداقل 10 و حداکثر 50 یورو در ماه است. در داخل کشور این مبلغ و نحوه پرداخت آن با صلاحدید اعضاء در داخل تعیین می گردد. کنفرانس مبلغ حداقل معادل ماهانه 10 هزار تومان و حداکثر معادل ماهانه 50 هزار تومان را توصیه می کند.

 1. متعهد به فعالیت منظم در حداقل یک عرصۀ تعریف شده از فعالیت کمونیستی باشد.

تبصره 1: فعالیت در عرصه های زیر به عنوان فعالیت کمونیستی تشکیلاتی به رسمیت شناخته می شود:

الف- تبلیغ و ترویج ادبیات کمونیستی به طور کلی و ادبیات تدارک کمونیستی در میان کارگران.

ب- ایجاد هر نوع تشکل صنفی، هنری، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی و یا جمع های مطالعاتی در میان کارگران شاغل و بیکار.

ج- ایجاد هر نوع جمعیتهای همیاری در محلات کارگری.

د- تهیه گزارش و خبر به طور منظم برای ارگان تدارک کمونیستی.

ح- همکاری منظم با تحریریه تدارک کمونیستی در زمینه ترجمه و یا تهیه مطالب.

تبصره 2: کارفرمایان، کسانی که از قبل نیروی کار دیگران زندگی می کنند (سهامداران، دلالان، مدیران بنگاههای سرمایه داری خصوصی و دولتی، مالکین مستغلات اجاره ای و مشاغل مشابه) به عضویت پذیرفته نخواهند شد.

تبصرۀ 3: اعضای سازمانهای سیاسی دیگر و همچنین اعضای تشکلهای فرهنگی و هنری و اجتماعی دیگری که اهدافشان متناقض با اهداف تدارک کمونیستی باشند، نمی توانند به عضویت پذیرفته نخواهند شد. عضویت دوگانه تنها در صورت تصویب تدارک کمونیستی و یا نهاد مسئول مربوطه مجاز است.

تبصرۀ 4: همکاران مبلغ رسانه های بورژوائی – اعم از حکومتی و اپوزیسیونی و رسانه های دول سرمایه داری - به عضویت پذیرفته نمی شوند.

تبصرۀ 5: در تمام موارد فوق تنها در حالتی استثنائی و شرایطی معین چنین افرادی می توانند به عنوان عضو به عضویت تدارک کمونیستی درآیند. تصمیم گیری در این زمینه ها بر عهده هیأتی متشکل از دبیر سیاسی، دبیر اجرائی و حداقل دو نفر از هیأت تحریریه به انتخاب خود هیأت تحریریه خواهد بود.

تبصرۀ 6: بیکاران فاقد درآمد از پرداخت حق عضویت معاف خواهند بود.

تبصرۀ 7: چنانچه نسبت اعضاء غیر کارگر به حد نصابی بیش از یک سوم کل اعضاء رسیده باشد، عضوگیری فقط محدود به کارگران و فرزندان کارگران – اعم از شاغل یا بیکار و یا در حال تحصیل – خواهد بود.

 

سند حاضر به عنوان یک سند پایه ای تدارک کمونیستی به تصویب شرکت کنندگان در کنفرانس دوم سازمان تدارک کمونیستی رسیده است.

 

کنفرانس دوم سازمان تدارک کمونیستی

اردیبهشت 1400

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب