مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

اطلاعیه: در راه برگزاری کنفرانس دوم

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

کنفرانس دوم "تدارک کمونیستی-جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا" در ماههای آینده برگزار می گردد. زمان برگزاری کنفرانس با توجه به پیشرفت مباحث آماده سازی کنفرانس تدقیق خواهد شد.

کنفرانس دوم "تدارک کمونیستی" در شرایطی برگزار می گردد که از جهات متفاوت حائز اهمیتند. بر همین اساس وظیفۀ سنگینی بر دوش این کنفرانس قرار خواهد داشت. مهم ترین مؤلفه های شرایط کنونی که بر مضمون و روال کنفرانس تأثیر خواهد داشت از این قرارند:

اول: "تدارک کمونیستی" به عنوان یک جریان کمونیستی متمایز از چپ دوره مقدماتی شکلگیری خود را پشت سر گذاشته و توانسته است اساسی ترین مبانی سیاست ورزی کمونیستی را تبیین نموده و از آنها به دفاع بپردازد. تمایز امروز "تدارک کمونیستی" از چپ هم در مباحث، رویکردها، روشها و مضامین فعالیت آن خود را به نمایش گذاشته است و هم در مخاطبین و محیط فعالیت که امروز از کمترین اشتراک با محافل و جریانات چپ برخوردارند. ادبیات "تدارک کمونیستی" اکنون بیش از هر زمان دیگری به ادبیاتی متمایز از چپ و منتقد کل نظام سرمایه داری تحول یافته و چشم انداز مقابل آن به مراتب فراختر از محدوده چپ شده است. این موقعیتی نوین است که پرسشهای به مراتب اساسی تری را در برابر "تدارک کمونیستی" قرار می دهد.

دوم: تحولات سالهای اخیر در نظام بین المللی و کشوری سرمایه داری هر چه بیشتر تضادهای درونی این نظم مسلط را هم تشدید کرده و هم در معرض دید توده های کارگران و زحمتکشان قرار داده اند. برای اولین بار در دوران پسا جنگ سردی، "مرکز سیاست" اهمیت خویش را از دست داده و جای خود را به تعیین سیاست بر اساس قطبهای طبقاتی درون جامعه سرمایه داری می دهد. همه تلاشهای بورژوازی برای تبدیل مسائل فراطبقاتی به مسألۀ محوری جوامع با آشکار شدن تضادهای طبقاتی به حاشیه رانده شده و طبقات محرومی که در این دوران به حاشیه رانده شده بودند اکنون روز به روز بیشتر خود به تعیین کنندگان منشورهای اجتماعی تبدیل می شوند و امر خویش را بر جوامع بورژوازی تحمیل می کنند. در بسیاری از کشورها اکنون امر طبقاتی به امر محوری سیاست بدل شده است و در کشورهای دیگر نیز همین روند در حال وقوع است. برای اولین بار پس از تجربۀ شکست خورده سوسیالیسم در قرن بیستم، امکان رویش جنبشهای سوسیالیستی نیرومند در سرتاسر جهان فراهم می گردد. سرمایه داری امروز دیگر نظم بی بدیلی برای اکثریت توده زحمتکشان نیست که باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورد. برعکس، تلاش برای مقاومت در برابر تعرض این نظم به زندگی و معاش توده های کار و زحمت و برای یافتن راههائی در جهت در هم شکستن چهارچوبهای این نظم و فراتر رفتن از آن امروز به یک مشخصۀ غیر قابل انکار حیات اجتماعی در سلسله ای از کشورها بدل گردیده است. این روندی است که به شرطی به تغییر بنیادی وضع موجود خواهد انجامید که مسألۀ قدرت سیاسی یک بار دیگر به مسألۀ فوری طبقه کارگر مبدل گردد.

همه روندهای عینی افزایش تضادهای درون جوامع سرمایه داری از یک سو و درون قطبهای متخاصم کشورهای سرمایه داری از سوی دیگر در این جهت عمل می کنند. مسأله کمونیسم معاصر شناخت این عوامل عینی و موانع انکشاف مبارزه طبقاتی در این راستا است.

بر این اساس تمرکز کنفرانس دوم "تدارک کمونیستی" بر دو محور مباحث برنامه ای و آرایش جریان کمونیستی در دوره کنونی خواهد بود.

در سطح مباحث برنامه ای لازم است که "تدارک کمونیستی" از سطح اعلام مطالبات پایه ای کنفرانس اول فراتر رفته و چهارچوبهای یک برنامه کمونیستی برای اداره جامعه را در مرکز توجه قرار دهد. این دربرگیرنده نه تنها مطالبات پایه ای توده کارگران و زحمتکشان، بلکه همچنین پاسخ کمونیستی به مسائل گرهی مربوط به کل جامعه است، اعم از مسأله برابری زن و مرد و مسأله آزادی بیان و مطبوعات تا مسائی دیگری از قبیل حل مسأله مسکن و خلاصه همه و هرگونه مسأله مهم اجتماعی که هم بر سرنوشت طبقه کارگر به طور مستقیم تأثیر می گذارند و هم دولت کارگری آینده برای اداره جامعه ناگزیر از روشن کردن اساس پاسخهای خود بدانها خواهد بود.

در رابطه با آرایش جریان کمونیستی برای ورود به مصافهای بزرگ آینده، نه تنها باید به طور ویژه پاسخ به آرایش حزبی کمونیستها در مرکز توجه قرار بگیرد، بلکه همچنین شناخت سطح کنونی تشکل یابی غیر حزبی طبقه کارگر و موانع موجود بر سر راه تقویت این تشکلها، مسلط کردن افق و چشم انداز سوسیالیستی بر آنها و همچنین تدوین مشی سوسیالیستی کارآ و حاکم نمودن آن بر پراتیک روزمره تشکلهای غیر حزبی و توده ای طبقه کارگر.

تأمین این هدف و دستیابی به هم مبانی برنامه ای به روز برای تحقق نظم نوین سوسیالیستی قرن 21 و هم آرایش لازم سازمانی و اتخاذ استراتژی مناسب در راستای آماده ساختن پرولتاریا برای نبردهای بزرگی که وقوع آنها قطعی است، نیازمند پیش شرطهائی است که در فاصلۀ انتشار اطلاعیه حاضر تا زمان برگزاری کنفرانس باید برای تحقق آنها گام برداشت.

در فشرده ترین شکلی، سرفصل این پیش شرطها از این قرار خواهند بود:

الف - بدون شناخت از کارکردهای اصلی نظام سرمایه داری و امپریالیسم همزاد آن به طور کلی، و بدون شناخت نیروهای محرکۀ زاینده نظم نوین سوسیالیستی که در دل همین نظام پوسیده مسلط نضج می یابند، هیچ سخنی از گام برداشتن به سوی انقلاب اجتماعی و برقرار نظم سوسیالیستی آینده نمی تواند در میان باشد. لازم است که در این زمینه هم گرایشهای اصلی سرمایه داری معاصر مورد توجه دقیق تر قرار بگیرند و هم مبانی نظری مارکسیستی در شناخت و تبیین قانونمندیهای تحول سرمایه داری و مبارزه طبقاتی بیش از پیش تحکیم شوند.

برای ایران که در آن گرهی ترین مسائل مربوط به امر طبقاتی تحت الشعاع جدال همه جانبه گروهبندیهای متخاصم درون طبقه سرمایه دار قرار گرفته و از دید پنهان می مانند این امر از اهمیتی بیشتر نیز برخوردار است. از نقطه نظر ایدئولوژیک سهم اپوزیسیون نظام حاکم در اشاعه خرافات تقدیس مالکیت خصوصی و بازار و بویژه دمکراسی، اگر از سهم دولت حاکم بیشتر نباشد، کمتر نیز نیست. کمونیسم در ایران برای تبیین کارکردهای سرمایه دارانه به مثابه منشأ فقر و فاقه توده های زحمتکش ناچار به نبرد با تهاجم ایدئولوژیک در هر دو جبهه پوزیسیون و اپوزیسیون است و این نیازمند تلاشی مضاعف است.

ب - سلطۀ فائقۀ تفکر بورژوائی در دوران سیاه پسا جنگ سردی به طور کلی و در سرتاسر جهان سبب شده است که بسیاری از گرهی ترین مسائل جامعه طبقاتی از سوی حتی رادیکالترین منتقدین نظم مسلط نیز با همان معیارها و شاخصهای در اصل بورژوائی مورد انتقاد قرار گیرند. مصاف کمونیسم معاصر تنها مقابله با مدافعان آشکار نظم موجود نیست، برملا کردن مضمون بورژوائی انتقاداتی نیز هست که در اشکال و روایتهای مختلف از دل طبقه حاکم و برای اصلاح امور با هدف حفظ نظم حاکم صورت می گیرند. از این نقطه نظر نیز تعمیق درک مارکسیستی از این مسائل گرهی جامعه طبقاتی و اشاعه درک علمی مارکسیستی نسبت به این مسائل گرهی از جمله اقداماتی است که در دوره حاضر و برای مهیا سازی مباحث برنامه ای باید مورد توجه قرار بگیرند.

ج - تعمیق نقد کمونیسم از چپ. لازم است که "تدارک کمونیستی" از سطح تاکنونی تبیین مبانی نقد کمونیستی از چپ به طور کلی فراتر رفته و با توجه به در هم آمیختگی عمیق جریان مسلط چپ در سطح کشوری و جهانی با لیبرالیسم بورژوائی در اشکال مختلف فلسفی، اجتماعی و سیاسی و در قالبهای متفاوتی از مدرنیسم تا پست مدرنیسم و فمینیسم؛ و با توجه به نفوذ مخرب چپ بر جنبش کارگری، نه فقط در ایران بلکه همچنین در سایر کشورها، به نقد رگه ها و نحله های اصلی تر چپ پرداخته و مانع از رسوخ ایده های مخرب این چپ در درون جنبش کارگری و به انحراف کشاندن آن گردد. جریان کمونیستی باید بتواند مانع از تکرار تجارب تلخ به انحراف کشاندن جنبش کارگری با مضامین چپ در دوره پانزده ساله اخیر گردد. بدون پیشبرد موفقیت آمیز این چالش سخنی از سازمانیابی و سازماندهی مستقل طبقه کارگر به طور کلی و سازمانیابی کمونیستی این طبقه به مثابه عالی ترین شکل استقلال طبقاتی نمی تواند در میان باشد.

بر اساس این ملاحظات کار آماده سازی کنفرانس دوم "تدارک کمونیستی" با انتشار علنی مباحثات آغاز می شود. هدف ما از انتشار علنی مباحثات هم در جریان قرار دادن کلیه کمونیستهائی است که به حکم محدودیتهای کنونی از امکان تماس مستقیم با آنان برخوردار نیستیم و هم در عین حال باز کردن امکانی است برای مداخله و اظهار نظر کلیه علاقمندان و منتقدان. تنها پیش شرط درج نظرات از سوی هر علاقمندی، مربوط بودن مباحث به موضوعات مطروحه هستند و نه الزاما توافق با دیدگاههای "تدارک کمونیستی". برعکس، ما از درج نظرات انتقادی ای که بر مبنای استدلال و خردورزی صورت گرفته باشند استقبال نیز میکنیم.

تدارک کمونیستی - جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا

9 خرداد 1399

29 مه 2020

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر