مانیفست کارگری رهبر

نوشتۀ: بهمن شفیق
Write a comment

چه چیز سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز کارگر را از سخنرانی های پیشین وی متمایز می کند؟ ربط آن با منشورهای اپوزیسیون چیست؟ با مجادله حاد اقتصادی چطور؟ کمونیسم در کجای این ماجرا قرار دارد؟

بهمن شفیق

14 اردیبهشت 1402

4 مه 2023

برخی منابع:

رنج مذهبی از یک سو بیان رنج واقعی است و از سوی دیگر اعتراضی است به رنج واقعی. مذهب آه مخلوق ستمدیده است، حال یک جهان بدون قلب است همچنان که روح اوضاعی بی روح است. مذهب افیون توده ها است.

Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem der Protest gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.“ K. Marx, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW 1

آته ایسم یک مذهب انتقادی است،… آخرین مرحله خداپرستی، به رسمیت شناختن منفی خدا است

kritische Religion, ... letzte Stufe des Theismus, ... negative Anerkennung Gottes.“ K. Marx, Hl. Familie, MEW 2

رویه مذهبی جهان واقعی تنها زمانی می‌تواند محو شود که روابط واقعی زندگی کاری روزانه بین انسان‌ها روابطی شفاف و عقلانی بین آن‌ها و با طبیعت باشد.

پیکره روند حیات اجتماعی، یعنی روند تولید مادی، زمانی حجاب اسرارآمیز آن را کنار می‌زند که به مثابه محصول انسان اجتماعی آزاد تحت کنترل آگاهانه برنامه‌ریزی شده آن قرار داشته باشد

سرمایه، 1

Der religiöse Widerschein der wirklichen Welt kann überhaupt nur verschwinden, sobald die Verhältnisse des praktischen Werktagslebens den Menschen tagtäglich durchsichtig vernünftige Beziehungen zueinander und zur Natur darstellen.

Die Gestalt des gesellschaftlichen Lebensprozesses, d. h. des materiellen Produktionsprozesses, streift nur ihren mystischen Nebelschleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesellschafteter Menschen unter deren bewusster planmäßiger Kontrolle steht.“ K. Marx, Kapital I, MEW 23

 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country

https://laender-analysen.de/belarus-analysen/51/sozialpolitik-in-belarus-ein-sonderweg/

Der belarusische Staat garantiert der Bevölkerung (zumindest deklarativ) das Recht auf Arbeit, kostenlose Bildung und medizinische Behandlung. Allerdings hängt die Qualität offiziell kostenloser Medizin und Bildung in der Praxis unmittelbar von Schmiergeldern ab, und Vorzugskredite Ausschreibungen und Auktionen, ja selbst der Rechtsbeistand für die Bürger würden ohne »schattenwirtschaftliche Motivation« für die Mitarbeiter staatlicher Behörden oft nicht funktionieren.

https://files.returningfromgermany.de/files/CFS%20_2018_Vietnam_DE.pdf

Freiwillige Krankenversicherung:

Diese ist für alle Mitglieder eines Haushalts zugänglich. Ausnahmen bilden dabei diejenigen, die bereits eine staatliche Krankenversicherung besitzen.

Für Kinder bis zu 6 Jahren steht eine kostenfreie Versicherung vom Staat zu Verfügung. Es muss das Volkskomitee bezüglich eines Krankenversicherungsausweises kontaktiert werden. Dazu werden Geburtsurkunde und Wohnortsnachweis benötigt.

Die erste zu versichernde Person im Haushalt zahlt 4.5% des allgemeinen Mindestlohns im Monat. Zweite, dritte und vierte Person zahlen 90%, 80%, bzw. 70% der Gebühren, welche die erste Person zahlt. Die fünfte zahlt 60%. Der Mindestlohn wird von der Regierung bestimmt und angepasst. Zur Anmeldung müssen Sozialversicherungsagenturen im jeweiligen Meldebezirk kontaktiert werden.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر