مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

نمایشنامه: «فواید سلام کردن‏»‏

نوشتۀ: فرهاد روشن

برای میلاد روشنایی و سید اصغر افضلی کارگران معدن ذغال سنگ دامغان.

ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ: (رو ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺮان)

ﺣﺎل وﻗﺖ آن رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ:

آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻴﺪ

راﻫﺘﺎن را از راه ﻣﺎ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ

آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻴﺪ

ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺻﻒ از آنِ دﻳﮕﺮي، از آنِ ﻛﺲِ دﻳﮕﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﻛﻪ از ﮔﻔﺘﻦ واﻫﻤﻪ ﻧﺪارد

و از ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاي ﺧﻮدش ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺪ

در اﻳﻦ ﺣﻴﻦ ﻣﺮد ﻛﺖ و ﺷﻠﻮار ﭘﻮﺷﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد، او ﺟﻠﻮي
ﻛﺎرﮔﺮﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻲ اﻳﺴﺘﺪ، ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻫﺮ دو ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ و
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮد ﻛﺖ و ﺷﻠﻮار ﭘﻮش ﻣﻲ اﻳﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺮدﻛﺖ و ﺷﻠﻮاري: (ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﺗﺮﺳﻴﺪه درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺒﺎزد)
اﻣﺮوز ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﻧﻔﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺳﻼم ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻪ!
و ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎريک می شود.

 

متن کامل نمایشنامه در فرمت پی دی اف

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب