یادداشت

اطلاعیه: آغاز کار سایت تدارک

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

سایت تدارک را بخوانید و به رفقای خود معرفی کنید. مباحث تدارک کمونیستی را با رفقای کارگر خود در میان بگذارید. برای "تدارک" مطلب، گزارش و نقد هایتان را بفرستید. "تدارک" را تقویت کنید. این تنها صدائی نیست که در حوزۀ فارسی زبان از کمونیسم طبقاتی کارگران سخن می گوید، اما تنها جریانی است که سخن گفتن از کمونیسم طبقاتی کارگران را به دکوراسیون تزئینی در کنار لق لقه های سانتی مانتال خرده بورژوای خودشیفته بدل نکرده است

سایت "تدارک" آغاز به کار کرد. "تدارک" به عنوان ارگان "تدارک کمونیستی- جنبش برای سازمانیابی پرولتاریا" از این پس وظیفه ای را بر عهده خواهد گرفت که تاکنون بر عهدۀ سایت امید بود.

ایدۀ ایجاد سایتی تازه برای تدارک کمونیستی در کنفرانس مؤسس آن در سال 2014 نیز مطرح بود. کنفرانس مؤسس تأکید بر تداوم کار سایت امید و تبدیل آن به ارگان تدارک کمونیستی" را لازم دانست. این وضعیت به ویژه پس از خروج بخشی از شرکت کنندگان در کنفرانس مؤسس از "تدارک کمونیستی" عملا موضوعیت خویش را از دست داده بود. تلقی "تدارک کمونیستی" به عنوان تشکلی در امتداد جمع معروف به جمع امید اکنون دیگر تلقی کاملا نادرستی بود و ضرورت جایگزینی سایت و پشت سر گذاشتن آن آرایش به سرعت خود را طرح نمود. مشکلات تکنیکی – از جمله حملات مداوم و بی وقفه هکری به سایتهای جنبش کارگری و امید – در کنار مصافهای سیاسی و نظری و لزوم اختصاص حداکثر نیرو به این مصافها مانع از تحقق عملی این ایده گردید.

با گام برداشتن در جهت برگزاری کنفرانس اول و روشن شدن هر چه بیشتر جهتگیریهای پایه ای در سطح راهکارهای سیاسی مشخص، انجام آن تغییر دیگر گریز ناپذیر بود. "امید" دیگر نمی توانست ارگان تشکلی باشد که آغاز آن البته با جمع امید بود اما اکنون جمعی است کاملا متفاوت: چه از نظر ترکیب و چه از نظر موقعیت سیاسی و جایگاه ایدئولوژیک. از میان ترکیب اولیه تشکیل دهندگان جمع امید تنها یک نفر در آرایش امروز تدارک کمونیستی باقی مانده است و از نظر سیاسی و ایدئولوژیک نیز "تدارک کمونیستی" اکنون به شفافیتی در پهنه سیاست کمونیستی دست یافته است که امر مرکزی تمایز آن با چپ و انواع سوسیالیسم معاصر را هر چه بیشتر نمایان می سازد.

از همان آغاز فعالیت جمع امید و حتی پیش از آن، مسألۀ گرهی تشکیل دهندگان جمع امید و خط سرخی که امتداد آن را از "بیانیه ای در تبیین سوسیالیسم معاصر" تا "بیانیه کمونیسم معاصر" و سپس اسناد کنونی تدارک کمونیستی می توان یافت، پافشاری بر ضرورت بازسازی کمونیسم به عنوان جنبشی در درون طبقۀ کارگر و تأکید بر نقش مرکزی تحزب کمونیستی به عنوان قلب آرایش مبارزاتی پرولتاریا بود. تأکید بر این دو مؤلفۀ همزمان و قربانی نکردن یکی برای دیگری، مهم ترین شاخص ممیزی به شمار می رفت که در تمام این سالها جمع ما را مشخص میکرد. 

با این حال جمع امید نیز مثل هر جمعیت و سازمان دیگری مهر زمانه خویش را با خود حمل می کرد. جمع امید به عنوان یک جمع هیچگاه نتوانست در تحقق اهداف خویش از قالبی انتزاعی فراتر رود و در سطح سیاست عملی تمایزی پایه ای را متبلور کند. به ویژه هر تلاش برای فراتر رفتن از تأکید انتزاعی بر تحزب کمونیستی و دادن شکل معین عملی به آن در چنبرۀ تناقضات جمعی اسیر می گردید که ریشه در چپی داشت که خود منتقد آن به شمار می آمد اما عملا توان گسست از آن را نداشت. هر چه تشدید تضادهای جهان معاصر و روندهای تیرۀ تحولات ضرورت گام برداشتن در جهت تحزب کمونیستی بر مبانی متفاوت کمونیسم طبقاتی کارگران را با قدرت تمام به میان می کشید، به همان میزان از شمار ناچیز تشکیل دهندگان جمع امید نیز کاسته می شد. در مقابل، در همین مسیر چشم اندازهائی تازه نیز پدیدار می گردید که نشان می داد نیروی انجام چنین تحولی نه فقط در جمع امید، بلکه در خارج آن نیز به خوبی یافت می شود. به همان اندازه که ضرورتهای مبارزه طبقاتی همگرائی های درون جمع امید را به واگرائی تبدیل می نمود، به همان اندازه نیز نخست با همگرائی روزافزون سایت جنبش کارگری و سایت امید و سپس با حضور رفقای دیگری که در آغاز کار جمع امید حضور نداشتند، جمع امید از چهره ای متمایز برخوردار می گردید. چهره ای که پس از تشکیل "تدارک کمونیستی" اکنون به اندازه ای متمایز شده بود که آخرین بقایای جمع امید را نیز به خروج از تدارک واداشت.

دوران سپری شده از زمان تشکیل جمع امید تا برگزاری کنفرانس اول تدارک کمونیستی، دوران گذار از نقد نظری چپ به نقد عملی آن، دوران پشت سر گذاشتن آوار فروپاشی دیوار برلین، دوران غلبه بر انحلال طلبی و محفلیسم و آراستن کمونیسم طبقاتی با سندیکالیسم و مدرنیسم و فلسفه بافی پوچ بود. جمع امید به عنوان یک جمع کوچک در عین حال تمام تناقضات چپ معاصر را نیز در درون خود باز می تابید و فرجام آن را نیز همین تناقضات رقم زد. 

با تشکیل تدارک کمونیستی، این اکنون گام برداشتن به سوی آینده بود که راهنمای عمل قرار می گرفت و نه حفظ وضع موجود با تکیه بر افتخارات راستین و دروغین گذشته که در تمام سالهای جمع امید سایه های سنگین خویش را در اشکال مختلف بر آن افکنده بود. سایت امید محصول و آئینه آن دوران بود و نمی توانست به عنوان نمائی از کمونیسم با نشاط معاصری جلوه گر شود که رو به آینده فریاد می زند: گل همینجاست، همینجا برقص. 

آغاز کار سایت تدارک نیز قطعا با مشکلات تازه ای همراه خواهد بود. تصور میکنیم هکرها کماکان ما را همراهی خواهند کرد (آنان اکنون در شمار وفادارترین کاربران سایتهای ما قرار گرفته اند). کار طراحی و قالب بندی سایت نیز تنها به مرور می تواند به نتیجۀ مطلوب خویش برسد. همینجا البته از همه رفقایی که امکان و توانایی یاری رساندن به ما در زمینه تهیه لوگو و طراحی سایت را دارند، در خواست می کنیم یاری خود را از ما دریغ ندارند. علاوه بر اینها کار انتقال بخشی از ادبیات سایت امید که در تعیین هویت امروزی تدارک کمونیستی نقش ایفا کرده اند، زمانی نه چندان کوتاه را به خود اختصاص خواهد داد. همۀ اینها به معنی بی نظمی ها و اخلالهائی در کار سایت خواهند بود. جز تفاهم نمی توانیم انتظار دیگری از کاربران سایت داشته باشیم. انتظار بیش از آن را مدتهاست کنار گذاشته ایم. مدتهاست که به این خو کرده ایم که بسیاری – و حقیقتا بسیاری – از رفقای "کمونیست" تنها مصرف کنندگان ادبیات کمونیستی اند و به تولید و بازتولید و اشاعه و تقویت آن کاری ندارند. 

سایت امید به عنوان آرشیو بخشی از جنبش چپ و کمونیستی در ایران کماکان پابرجا خواهد ماند. تلاش خواهیم کرد که سایت جنبش کارگری را که پس از هک کاملا از کار افتاده است، بازسازی کنیم. تلاش میکنیم اما قول نمی دهیم. شاید فرصت این کار به دست ندهد. 

سایت تدارک را بخوانید و به رفقای خود معرفی کنید. مباحث تدارک کمونیستی را با رفقای کارگر خود در میان بگذارید. برای "تدارک" مطلب، گزارش و نقد هایتان را بفرستید. "تدارک" را تقویت کنید. این تنها صدائی نیست که در حوزۀ فارسی زبان از کمونیسم طبقاتی کارگران سخن می گوید، اما تنها جریانی است که سخن گفتن از کمونیسم طبقاتی کارگران را به دکوراسیون تزئینی در کنار لق لقه های سانتی مانتال خرده بورژوای خودشیفته بدل نکرده است؛ تنها جریانی است که تحزب کمونیستی را جدی تر و نقش آن بر سرنوشت طبقۀ کارگر و جهان امروز را تعیین کننده تر از آن می داند که بخواهد یا با آن لفاظی کند و یا به عشق ورزی افلاطونی بپردازد. به تدارک کمونیستی یاری برسانید. 

http://tadarok.org 

تدارک کمونیستی – جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا

3 دی 1395

23 دسامبر 2016

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

 

Comments (0)

There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

به روایت تصویر

 • مرگ بر صندلی چرخدار: ابراهیم ابوثریا ماشین شور غزه
  مرگ بر صندلی چرخدار: ابراهیم ابوثریا ماشین شور غزه  ابراهیم ابو ثریا، ماشین شور 29 ساله اهل غزه، با شلیک گلوله ای به پیشانی توسط دمکراتیک ترین ارتش دنیا، به قتل رسید. اسطوره ها زائیده چنین لحظاتی اند. 
 • الفبای مارکسیسم: میلیاردرها و مستبدین
  الفبای مارکسیسم: میلیاردرها و مستبدین میلیاردر اول جهان در حالی  که میلیاردر پنجم جهان در هتل لوکس ریتز کارلتون زندانی است به دیدار زندانبان می رود تا قراردادهائی برای آینده ای درخشان منعقد کند.  
 • یقه آبی های هپکو و آذرآب
  یقه آبی های هپکو و آذرآب گزارشاتی تصویری از اوجگیری اعتراضات کارگری در هپکو و آذرآب اراک . یقه آبی ها به خیابان می آیند.
 • کاراکاس، نانوائی مینکا، دمکراسی، نان
  کاراکاس، نانوائی مینکا، دمکراسی، نان اقدام دولت در مصادرۀ نانوائی البته با اعتراض اپوزیسیون آزادیخواه و دمکراسی طلب روبرو شد. در یکی از روزهای اول ماه ژوئیه، خوان رکوزن، نمایندۀ پارلمان ونزوئلا و ازرهبران اپوزیسیون در یک سخنرانی در شهر میامی (مرکز ضد انقلاب کوبائی)…
ادامه...

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

هنر و ادبیات

 • رستۀ چهارم، تولد قدرت جدید
  رستۀ چهارم، تولد قدرت جدید پلیتزا تصمیم گرفت "بزرگترین مانیفستی که پرولتاریای ایتالیایی می تواند بین قرن نوزدهم و بیستم میلادی داشته باشد" را به تصویر بکشد. هدف او این بود که "رودخانه را خروشان تر و غیر قابل کنترل تر" و آن را "به…
  Be the first to comment!
 • سهم ما از زندگی
  نوشتۀ
  سهم ما از زندگی اسمش ساموئل بود و سفیدی چشماش همیشه به سرخی میزد. آدم یه جورائی ترس داشت تو چشماش خیره بشه، آخه اگر قراره یکی سیاه پوست باشه خوبه که سفیدی چشماش خیره کننده باشه اما چشمای ساموئل سرخ بود. نمیدونستم که…
  Be the first to comment!
 • برف (داستان کوتاه)
  نوشتۀ
  برف (داستان کوتاه) عجب برفی میبارید. ریز و تند و یکنواخت. چهرۀ شهر را کاملاً عوض کرده بود. پا که رو برفها میذاشتم از صدای خِرِپ خِرِپشون کیف میکردم. دلم میخواست گوله برف بازی کنم اما هیچکی تو خیابون نبود. زد به سرم…
  Be the first to comment!
 • من خفته در درون من
  نوشتۀ
  من خفته در درون من  میون یه عده معتاد و دزد و موادفروش، کف دفتر افسرنگهبان نشسته بودم. با خود فکر می‌کردم که دو سه روز دیگه شرکا همه چیز رو راس و ریس و منو از این خراب شده خلاص میکنن. مطمئن بودم که…
  Be the first to comment!
 • هستۀ تلخ
  نوشتۀ
  هستۀ تلخ کورمال کورمال توی تاریکی به دنبال در اطاق میگشتم که فریده دست دراز کرد و مرا از درز در به داخل اطاق کشاند. زیر نور شیری رنگ مهتاب، که از طریق پنجره به درون اطاق می‌تابید، فریده سینه به سینهام…
  Be the first to comment!
ادامه...

مقالات

صدا و تصویر

Please publish modules in offcanvas position.